Semasa

Wanlta Terlib4t Dalam Kem4lang4n Terp4ksa Men4han Kes4kitan Ters3pit Di Baw4h Tay4r L0ri.

PAD4NG BES4R : Se0rang wanita terpa.ksa men.ahan kesak.itan ak.ibat ters.epit di bawah tayar l0ri kira-kira 30 minit selepas terl.ibat dalam kemal.angan memb.abitkan lima kender.aan di persi.mpangan lampu isya.rat Dat0’ Kayaman di sini semalam.

Dalam kejad.ian kira-kira pukul 7 malam itu, m0t0sikal ditun.ggangi wanita berusia lew.at 30-an terb.abit serta dua buah kereta dire.mpuh sebuah l0ri yang hil.ang kaw.alan selepas cuba me.ngelak m0t0sikal lain.

VIDE0 KEMAL.ANGAN DI BAWAH SEKALI

Difahamkan, seramai tiga ma.ngsa mengal.ami keceder.aan.

Kejad.ian turut tu.lar di medla s0sial apabila memap.arkan se0rang wanita mer.ayu pert0l0ngan orang ramai supaya mengal.ihkan kender.aan be.rat yang meni.ndih bahagian kakinya.

Menurut se0rang sa.ksi, Abdul Rashid Tahir, 49, dia dalam perjal.anan pul.ang ke kediamannya di Batu Berta.ngkup dan berada agak jauh dari persi.mpangan ters.ebut ketika kejad.ian berl.aku.

“Sebaik tiba di l0kasi, saya lihat dua wanita terb.aring di atas jalan raya dengan salah se0rang daripadanya dalam kead.aan ters.epit kedua-dua kaki di bawah tayar had.apan kiri l0ri sambil mer.ayu orang ramai mengal.ihkan kende.raan be.rat itu.

“0rang ramai yang berh.enti mel.ihat kemal.angan ters.ebut mengambil keput.usan menga.ngkat l0ri berken.aan beramai-ramai sebelum saya men.arik keluar ma.ngsa yang ters.epit di bawah tayar l0ri,” katanya ketika dihubungi di sini hari ini.

Sementara itu, Ketua P0lis Daerah Padang Besar, Superint.endan Saifudin Aslin Abbas berkata, kemal.angan memb.abitkan lima kender.aan iaitu sebuah l0ri dan masing-masing dua kereta dan m0t0sikal.

Sumber : K0sm0 dan medla s0sial

Sem0ga semua ma.ngsa yang terl.ibat diberi kese.mbuhan dan diperm.udahkan segala uru.san.

Dah Baca, Jangan Lupa Like, K0men Dan Share Ya. Terima Kasih!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *