Semasa

‘Tunggu Ibu Di Syurg4’ – An4k Usia 4 H4ri ‘P3rgi’ Bu4t Sel4manya Akib4t 0ksig3n Tid4k Samp4i Ke 0tak Dan Saw4n.

Kehil.angan 0rang tersa.yang pastinya m0ment yang paling pe.rit untuk dil.alui. Akan tetapi, siapa sa.ngka ba.yi yang baru dilah.irkan itu hanya dipinj.amkan untuk beberapa hari sahaja dan begit.ulah yang berl.aku kepada se0rang ibu ini.

Ditert.awakan dokt0r, kon0n tanda bers.alin keluar lagi… diperle.kehkan nur.se pulak

Pada 22 Disember 2016, wanlta ini telah berg.egas ke pu.sat perub.atan mengg.unakan udara ketub.annya pec.ah. Namun alangkah terke.jutnya terdapat sa.lah se0rang dokt0r di sana mentert.awakan serta memakl.umkan bahawa tan.da bers.alin masih belum mun.cul. Ketika ibu ini meng.adu kerana men.ahan pe.rit, s0prang jurur.awat juga memperle.kehkannya

Mu.jur mal.aikat berw.ajah manusia mun.cul… ba.by pula tak boleh bern.afas & ala.mi sa.wan

Tidak lama kemud.ian, ibu ini berb.eza le.ga se0rang dokt0r bernama Dr. Yusrina dat.ang mengh.ulurkan bant.uan serta mema.rahi 0rang lain kerana mengend.ahkannya. Akan tetapi, satu uj.ian men.impa saat ba.yi yang baru dilah.irkannya tid.ak dapat bern.afas selama seminit dan kerap mengal.ami sa.wan.

Sa.yu mel.ihat kead.aan anak sebelum ‘per.gi’, usah.awan pes.akit yang sedang bertar.ung nya.wa

Nalu.ri ibunya sekian kali diu.ji semasa mel.ihat kead.aan Muhammad yang le.mah dalam un.it raw.atan inte.nsif ne0natal (NICU) itu. Akh.irnya, ibu ini re.da dengan kete.ntuan llahi menggu. nakan ana.knya mengh.embuskan naf.as tera.khir pada 25 Disember jam 9 malam. Di pengh.ujung p0stingan, wanita ini sem.pat meni.tipkan beberapa pesa.nan buat pus.at raw.atan perub.atan agar ti.dak ab.aikan setiap 0rang yang dib.antu.

Sumber : fb Cah4ya M4ta, Kis4h Dvnia, c0retannasih4t

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *