Semasa

(Terkini) – Tuk4ng Mas4k Menlnggal Duni4 M0t0sikal Ditungg4ngnya Dir3mpuh Ker3ta.

MACHANG : Se0rang tuk.ang mas.ak m.aut seIepas m0t0sikal yang ditun.ggangnya dir3mpuh sebuah kereta di Kilometer 1.8, Jalan Machang – Paslr Puteh berha.mpiran kaw.asan sim.pang tiga, Pejabat Ta.nah dan Jaj.ahan Machang di sini semalam.

M4ngsa, Johan Mazlan, 45, dis.ahkan m3ninggaI du.nia semasa menerima raw.atan di H0spital Machang di sini kira-kira jam 2.45 pagi tadi aki.bat cede.ra pa.rah pada bahag.ian kep.aIa.

Ketua P0Iis Daerah Machang, Deputi Suprint.endan Ganti Jimmy berkata, sias.atan mend.apati, keja.dian berl.aku pada jam 9.15 malam semasa m4ngsa menu.nggang m0t0sikal jenis Yamaha Eg0 dalam cu.aca hu.jan Iebat.

Menurutnya, dalam masa yang sama, sebuah kereta jenis Per0dua Bezza yang dipa.ndu se0rang pelajar berusia 18 tahun sedang dalam perjaI.anan dari arah Machang mengh.aIa ke Pasir Puteh.

“Apabila tiba di l0kasi kejad.ian, kereta berken.aan telah berhe.nti sebelum pema.ndunya diperc.ayai melihat m0t0sikal m4ngsa telah memberi isya.rat untuk membeI0k ke kiri dari arah bertent.angan.

“Meli.hat kepada isya.rat itu, pema.ndu kereta itu telah membeI0k ke kanan, namun m4ngsa tldak membeI0k ke kiri. lnslden itu telah menyeb. abkan kereta ters. ebut telah mer3mpuh bahagian sisi kanan m0t0sikal m4ngsa,” katanya ketika dihubungi K0sm0 hari ini.

Menurut Ga.nti, m4ngsa yang mengaI.ami ced.era pa.rah pada bahagian kep.aIa telah dibawa ke H0spital Machang di sini untuk raw.atan Ia.njut.

Katanya, seIepas lebih lima jam berta.rung ny4wa, m4ngsa disa.hkan menin.ggaI du.nia di h0spital itu pagi tadi.

Tambahnya, ke.s disias.at mengikut S3ksyen 41(1) Ak.ta Pengan.gkutan Jalan 1987.

salam t4kziah. sem0ga isteri dan keluarganya k.uat dan tab.ah. m0ga r0hnya dite.mpatkan bersama 0rang yang s0leh. al fatihah

sumber : K0NLlNE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *