Keluarga

(Terkini) – Su4mi ‘Pergi’ Dij3mput llahi Dalam Nah4s M0t0sikal, Baru 4 Bulan Bernik4h.

K0TA SAM4RAHAN : Se0rang penun.ggang m0t0sikal m.aut manakala dua lagi ced.era dalam kemaI.angan meli.batkan tiga m0t0sikal di KM 11 Jalan K0ta Samarahan-Asajaya di sini, hari ini.

Dalam keja.dian kira-kira jam 7 pagi itu, m4ngsa diken.ali sebagai Mohd Haffiza Sabli, 27, yang berasal dari Kampung Hij.rah Simunjan, dis.ahkan menin.ggaI du.nia di tempat keja.dian 0leh pih.ak perub.atan.

Ketua Jab.atan Sias.atan dan Penguatku.asaan Trafik, Superint.enden Alexson Naga Chabu berkata, sias.atan awal mend.apati m0t0sikal ditun.ggang m4ngsa berge.rak dari K0ta Samarahan menuju ke Asajaya telah ma.suk ke Ial.uan bertent.angan.

Bagaimanapun, m0t0sikal ditun.ggang m4ngsa berte.mbung dengan sebuah m0t0sikal yang berg.erak lu.rus dari arah bertent.angan iaitu Asajaya ke K0ta Samarahan,” katanya dalam kenyat.aan hari ini.

Jelasnya, aki.bat pertemb.ungan itu, sebuah lagi m0t0sikal datang dari arah yang sama di bah.agian beIak.ang cuba me.ngeIak lalu terj4tuh.

“Bagaimanapun, dua lagi m4ngsa menga.Iami kecede.raan telah dibawa ke Pu.sat J4ntung untuk raw.atan Ia.njut,” katanya lagi.

Apa yang lebih memiI.ukan m4ngsa dikha.barkan baru sahaja mendi.rikan rumaht4ngga pada bulan Julai yang lalu.

Ke.s disia.sat di bawah Sek.syen 41 (1) Ak.ta Pengangkutan Jalan 1987.

Salam t4kziah. Sem0ga isteri dan kelua.rganya ta.bah. M0ga r0h suaminya bersama 0rang yang beriman dan beramal s0leh.

Sumber : UB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *