Semasa

(Terkini) – Pembu4t Bar4ngan Perab0t Dij3mput llahi Dalam Kemal4ngan M0t0sikal Bert3mbung VeIIfire.

MACH4NG : Se0rang pemb.uat barangan perab0t m.aut seIepas m0t0sikal yang ditun.ggangnya berte.mbung dengan sebuah kende.raan pelbagai guna dinaiki empat sekeI.uarga di hadapan sebuah stesen mi.nyak di kil0meter 3.3, Jalan Machang-Tanah Me.rah, di sini hari ini.

Dalam keja.dian kira-kira jam 9.20 pagi itu, m4ngsa, Muhammad Fakhrur Radzi Yahani, 24, yang menga.Iami kecede.raan p4rah pada beberapa bahagian angg.ota b.adan meni.nggaI du.nia di l0kasi keja.dian .

Ketua P0Iis Daerah Machang, Deputi Superint.endan Ganti Jimmy berkata, sias.atan awal mend.apati, m4ngsa yang menu.nggang m0t0sikal jenis Suzuki Smash Rev0 diperc.ayai tiba-tiba ke.Iuar dari sim.pang sebuah stesen mi.nyak menghaIa ke Machang.

Menurutnya, lnsiden itu menyeb.abkan MPV jenis T0y0ta Vellf.ire yang dinaiki empat sekel.uarga tid.ak sem.pat me.ngeIak lalu berte.mbung dengan m0t0sikal m4ngsa.

“M4ngsa dis.ahkan menin.ggaI du.nia di l0kasi keja.dian dan m4yatnya diha.ntar ke H0spital Machang untuk pr0ses bed.ah sia.sat.

“Manakala pema.ndu MPV, isteri bersama ibu dan bapanya turut ced.era dan mereka diha.ntar ke h0spital sama untuk raw4tan Ia.njut,” katanya ketika dihubungi K0sm0 hari ini.

Jelas beliau, kemaI.angan itu disia.sat me.ngikut s3ksyen 41(1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan 1987.

Salam t4kziah. Sem0ga keluarganya ku.at ta.bah. Al fatihah buatmu Fakhrur Radzi.

Sumber : K0NLlNE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *