Keluarga

(Terkini) – Pekerja Ked4i Telef0n Menlnggal Duni4 Dalam Kemal4ngan, M0t0sikal Hil4ng Kaw4lan Disusvr Kelu4r Lebuh Ray4.

Teluk lntan : Seprang Ielaki dan juga pek.erja kedai telef0n bimbit meni.nggaI du.nia dite.mpat keja.dian aki.bat kemaI.angan apabila m0t0sikal yang ditun.ggang hiI.ang kaw.aIan disu.sur keI.uar Ieb.uh raya Plus berd.ekat Sungkai dalam keja.dian sabtu lalu jam 8.30 malam.

Jena.zah di ha.ntar ke H0spital Tapah untuk tind.akan la.njut.

M4ngsa Muhammad Nurakhman Malik,23, diperjal.anan puI.ang ke kampung hal.aman di Teluk Intan untuk berju.mpa keluarga dan isteri yang sedang sa.rat meng4ndung 8 bulan.

Arw4h yang lebih mesra dengan pan.ggilan Aman bek.erja di Shah Alam se0rang yang amat disen.angi majikannya, suka mema.ncing, dan isterinya Siti Norhana ba.kal meIa.hirkan anak sulung mereka aw.al Januari depan.

Rata2 kenalan menza.hirkan rasa se.dih dan pi.Iu atas peme.rgian arw4h. Terma.suklah maji.kan di tempat kerjanya.

Tena.nglah dikau wahai sahabat, Ya Allah Ya Tuhanku am.punilah dia, rahmatilah dia, maa.fkanlah dia, muliakanlah kemat.iannya, lapangk.anlah ku.burnya, jadikanlah syu.rga sebagai g4nti tempat tin.ggaInya dan berilah kesab.aran kepada ahli keluarganya, sem0ga arw4h di tem.patkan di kala.ngan 0rang-0rang yang beriman, Al-Fatihah – Ayen Zainal Cnent.

Jen.azah arw4h diur.uskan 0leh pihak Van Jena.zah Percuma Teluk Intan, Team VJTI menga.mbil jen.azah di H0spital Tapah pada jam 12.30 Tengahari pada Ahad dan terus dibawa ke kedia.man arw4h di Sg Batang Bagan Datuk, Team VJTI selamat sampai di l0kasi pada jam 2.15 Petang.

Uru.san pengkeb.umian diur.uskan 0leh Khairiah Sg Batang di Tanah Perku.buran Kampung Sungai Batang jam 5.30 ptg, Pengha.ntaran jen.azah ketiga hari ini Van dipa.ndu 0leh En Al0ng dan dib4ntu 0leh En Hafiz .

Hasrat arw4h untuk berju.mpa keluarga dan isteri yg sa.rat meng4ndung tid.ak kes4mpaian dan has.ratnya untuk meni.mang cahaya mata lagi sebulan lebih juga ti.dak kes4mpaian.

Salam t4kziah. Sem0ga baI.unya Puan Norhana dan seluruh keluarga tab.ah dengan dug.aan yang amat be.rat ini, arw4h insan yang amat baik disen.angi semua 0rang, 0rang yang baik Allah sayang. Al fatihah.

Sumber : mt , VJTI & Ayen Zainal Cnent.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *