Semasa

(Terkini) Netlzen Dakw4 Telah Menemui M3dia S0sial Sal4h Se0rang Svspek Pembuli.

PETALING JAYA : Menteri Kanan Pendi.dikan, Datuk Dr. Radzi Jidin menges.ahkan keja.dian pelajar yang dipu.kuI di sebuah asrama dalam vide0 yang tu.Iar ti.dak melib.atkan insti.tusi di bawah Kemen.terian Pendidikan.

Hari ini tu.Iar vide0 berdu.rasi 10 saat yang merak.amkan se0rang pelajar menu.mbuk se0rang pelajar lain di dalam asrama.

Vide0 ters.ebut tu.Iar dalam laman Twltter dan mendapat perha.tian warg.anet dengan t0nt0nan sebanyak 528,000 dan lebih 30,000 perk0ngsian.

Video:

Ini kalau anak orang ma.ti lepastu cakap takde niat memb.unuh?!! Lepastu be.bas tali gant.ung? lepastu sampai bila nak habis gej.ala bu.li ni?!!! Sa.kitnya ha.ti aku!!!!

Kredit: Faez hamzah pic.twitter.com/iTzp7qOtW4

— ηυяιкα (@Ekax_) December 9, 2021

“Saya menerima han.taran vide0 yang tu.Iar berkenaan murid yang dipu.kuI di sebuah asrama. Berda.sarkan sias.atan awal, kami dap.ati keja.dian ters.ebut ti.dak meli.batkan insti.tusi bawah kementerian.

“Namun, Kemen.terian Pendidikan telah berhu.bung dengan pi.hak yang terli.bat dan dimak.lumkan bahawa tind.akan susulan telah pun diambil.

“Kita k0mited untuk menye.diakan persekimtaran sekolah yang seIa.mat,” katanya.

Dalam pada itu, P0Iis Kuala Kangsar diarah menja.Iankan sias.atan berhu.bung raka.man vide0 keja.dian bu.Ii itu.

Ketua P0Iis Perak, Datuk Mior Faridalathrash Wahid berkata, beliau telah menga.rahkan p0Iis Kuala Kangsar menja.Iankan sias.atan ek0ran keja.dian itu dikatakan berla.ku di sebuah sek0lah di Kuala Kangsar.

“Saya sa.hkan keja.dian bu.Ii itu berla.ku di negeri Perak semalam dan kita baru sahaja menerima Iap0ran mengenainya.

“Sias.atan sudah dija.Iankan dan saya akan keIuarkan kenya.taan media nanti,” katanya.

Sementara itu, segeIintir netlzen menda.kwa mereka telah mene.mui me.dia s0sial seperti Inst4gram dan Faceb00k sa.Iah se0rang sus.pek yang terb.abit dalam keja.dian berke.naan.

TerdahuIu, beberapa raka.man vide0 tu.lar di me.dia s0sial mema.parkan man.gsa dikep.ung sekumpulan pelajar selain ditum.buk di bahagian pe.rut sehingga mengu.ndang kema.rahan warg.anet.

Sumber : utus4n, 0mm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *