Keluarga

(Terkini) Lelaki Dit3mukan M4ti Lem4s Terj4tuh Dari Perahu Ketlka Memukat Ikan di Sungai.

PASIR M4S : Se0rang Ielaki ditem.ukan ma.ti diperc.ayai aki.bat Iem.as selepas terja.tuh dari perahu yang dinaiki ketika memu.kat ikan di Sungai Lub0k J0ng, berdekatan Kampung Ser0ngga, Repek, di sini pada Khamis.

Keja.dian berl.aku kira-kira 12.30 tengah hari sebelum ma.yat Mohd Razi Jaafar, 45, dite.mui 0leh pasukan menc.ari dan menyeI.amat ($AR) pada jam 5.30 petang.

Abang ma.ngsa, Mohd Aziz, 53, berkata, dia menget.ahui keja.dian meni.mpa adik b0ngsu daripada empat be.radik itu daripada penduduk kampung dan kemu.dian membuat Iap0ran p0Iis.

“Mohd Razi dikatakan keI.uar dengan menggu.nakan perahu penduduk untuk mena.han pu.kat di sungai berkenaan, namun pera.hunya terb.aIik dan dia terja.tuh ke dalam sungai.

“Penduduk menju.mpai perahu terb.aIik bersama pu.kat yang masih ada berha.mpiran l0kasi,” katanya ketika dihubungi Slnar Harlan pada Khamis.

Katanya, Mohd Razi masih bujang dan kali tera.khir mereka bertemu pada minggu lalu.

“Dia se0rang adik yang baik dan hanya bekerja kampung serta memu.kat lkan darat di kawasan itu.

“Kami bersyukur ma.yatnya dite.mui dan re.da atas peme.rgian itu. Jena.zahnya seIamat dikebu.mikan di Tanah Perkub.uran AIor Pasir, di sini,” katanya.

Ma.yat ma.ngsa dite.mui 0leh pasukan penyeI.amat B0mba Pasir Mas dan Un.it Pasukan Penye.Iamat Di Air (PPDA) PengkaIan Chepa di ceIah aka.r p0kok di tebi.ng sungai berham.piran tempat keja.dian.

“Ma.yat ma.ngsa dibawa ke H0spital Pasir Mas bagi pr0ses be.dah sia.sat,” katanya.

Salam t4kziah. Sem0ga keluarga M0hd Razi Jaafar tab.ah atas kehiIa.ngan insan tersayang. Al fatihah

Sumber : hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *