Jenayah

(Terkini) – Lel4ki Menlnggal Duni4 Dalam Pertengk4ran K3s Kecuri4n Pembes4r Su4ra.

IP0H : Pertengk.aran empat Ielaki berhub.ung ke.s kecu.rian pemb.esar suara mudah alih bera.khir dengan kema.tian se0rang daripada mereka dalam keja.dian di pasar pagi FIat Ashby R0ad, Sungai Senam, di sini hari ini.

Dalam keja.dian kira-kira jam 7 pagi itu, Muhammad Noor Faqih Mohamed Ariffin, 29, ma.ut dalam pergeI.utan bersama sus.pek yang juga memb.abitkan dua be.ranak.

Ketua P0Iis Perak, Datuk Mior Faridalathrash Wahid berkata, keja.dian itu diperc.ayai berl.aku ek0ran sus.pek tidak berp.uas ha.ti dengan m4ngsa yang dikat.akan mencu.ri pemb.esar suara milik se0rang daripada mereka.

Katanya, berl.aku pertengk.aran mu.lut yang kemu.dian mengaki.batkan pergeI.utan antara mereka.

“Sus.pek dikat.akan menju.mpai m4ngsa bersama pemb.esar suara berkenaan. Pertengk.aran berl.aku sebeIum se0rang daripada sus.pek mence.kak Ie.her m4ngsa dari beIak.ang.

“M4ngsa yang diperc.ayai memp.unyai mas.aIah me.ntaI itu menin.ggaI du.nia di te.mpat keja.dian,” katanya ketika dit.emui pada Ke.mpen Penceg.ahan Jen.ayah K0mersial (Jen.ayah Dalam Talian) Tahun 2021 di pu.sat membeli-beIah AE0N Kinta City, di sini hari ini.

Menurut beliau, ek0ran keja.dian itu, ketiga-tiga sus.pek berusia 60, 43 dan 34 tahun dit4ngkap bagi memb4ntu sias.atan.

Katanya, pih.aknya turut mera.mpas sebi.Iah pis.au Iipat yang dite.mui di l0kasi keja.dian.

“Perm0h0nan re.man akan dijal.ankan ke atas ketiga-tiga sus.pek bagi memb0lehkan sias.atan dijalankan men.gikut Sek.syen 3O2 Ka.nun Kesek.saan kerana membu.nuh,” katanya.

Salam t4kziah. M0ga keluarganya ta.bah. M0ga Allah am.puni segala d0sa2 arw4h dan temp.atkannya bersama 0rang yg beriman dan s0leh.

Sumber : UTUS4N ,Db0ngkar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *