Semasa

(Terkini) – Khab4r Duka, Raky4t MaI4ysia K0ma Di K0rea Sel4tan, Rozzana Mat Nanyan Akhlrnya Menlnggal Duni4.

KUAL4 LUMPUR : Rakyat MaIaysia R0zzana Mat Nanyan yang k0ma di Un.it Raw.atan Ra.pi (lCU) H0spital Myongji, K0rea Sela.tan menin.ggaI du.nia pada 9.46 pagi tadi (waktu Malaysia).

Perk.ara itu disa.hkan kakak tirinya, Nur Diana Abdul Rahlm Lee, 46, yang kini berada di neg.ara berken.aan.

“Bismillah. Perjua.ngan Rozzana bera.khir jam 10.46:35 (waktu K0rea Sel.atan) 9.46:35 (waktu Malaysia)

24/11/2021,” katanya mene.rusi hant.aran di Faceb00k.

Nur Diana berkata, jena.zah Rozzana, 35, akan dikebu.mikan di K0rea Sela.tan, namun ti.dak dinyat.akan l0kasi pengeb.umian.

TerdahuIu, dalam mesej What.sApp kepada wart.awan pada 2.30 pagi, Nur Diana memakl.umkan dia dihub.ungi pi.hak h0spital yang memi.ntanya hadir ke h0spital.

Pada 10 0kt0ber lalu, Harlan Metr0 meIap0rkan kebimb.angan Nur Diana meng.enai kead.aan R0zzana seIepas adiknya itu dimas.ukkan ke H0spital My0ngji aki.bat sera.ngan as.ma.

R0zzana yang bekerja di kiI.ang pemb.uatan buku dan kalendar di Inche0n ti.dak sed.arkan diri sejak 2 0kt0ber iaitu hari pertama dimas.ukkan ke h0spital kerana ditid.urkan bagi me.ngeIak diser.ang sa.wan.

Susulan Iappran itu, Kedu.taan MaIaysia di Se0ul memakl.umkan akan berusaha menya.mpaikan bant.uan k0nsuIar kepada Rozzana, manakala Nur Diana berI.epas ke negara berken.aan pada 21 0kt0ber lalu dari Iapa.ngan Terb.ang Antarab.angsa Kuala Lumpur (KLIA) Sepang untuk men.gurus R0zzana.

Dia bagaim.anapun tid.ak bert.emu terus dengan adiknya kerana dikeh.endaki menj.aIani kuar4ntin seIama 10 hari terlebih dahulu di sebuah h0tel dekat Se0ul.

Turut diIap0r ray.uan bant.uan oleh Nur Diana kepada rakyat Malaysia term.asuk Sultan J0h0r Sultan Ibrahim Sultan Iskandar dan Tunku Mahk0ta J0h0r (TMJ) Tunku Ismail Sultan Ibrahim untuk memb.antunya sekeluarga memb.awa pul.ang R0zzana.

Ray.uan itu mend.apat perh.atian usah.awan pakaian dan kasut Muhammad Nor Khuzaifah Zohari, 32, yang mengad.akan jualan am.aI di FB pada 13 N0vember lalu dan turut dise.rtai 30 peniaga pakaian dan kasut terpkai yang men.etap di K0rea Selatan.

Hasil ju.alan am.al dan sumba.ngan pen.gikut usahawan itu mengu.mpuI ha.mpir RM112,000.

Salam t4kziah. Al fatihah

Sumber : hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *