Keluarga

(Terkini) – Bapa Dan Anak Dit3mukan Lem4s Ketlka Memuk4t Udang, B0t Terb4Iik Di Kuala Muda.

SUNGAI PET4NI  : Dua bera.nak m.ati Ie.mas ketika memu.kat udang di pera.iran K0ta Kuala Muda berha.mpiran persi.siran Kampung Tepi Sungai pada pagi ini.

M.ayat ma.ngsa, Mohamad Ariffie A. Razak, 68, dan Zulhusni, 29, dite.mui nelayan lain kira-kira jam 10.30 pagi ini.

Ketua P0Iis Daerah Kuala Muda, Asisten K0misi0ner Adzli Abu Shah member.itahu, kedua-dua ma.ngsa tu.run ke Iaut untuk mem.ukat udang pada jam 7 pagi ini.

“Se0rang saudara mereka menges.yaki ma.ngsa berusia 29 tahun diser.ang sa.wan dan terj.atuh ke dalam Iaut sebeIum bapanya cuba menyeI.amatkannya.

“Se0rang saudara mereka menges.yaki ma.ngsa berusia 29 tahun diser.ang sa.wan dan terja.tuh ke dalam Iaut sebeIum bapanya cuba menyeI.amatkannya.

“Kema.tian diperc.ayai tiada un.sur-un.sur jena.yah dan ke.s diklasifik.asikan sebagai ma.ti meng.ejut,” katanya.

Salam t4kziah.m0ga keluarganya ta.bah atas kehiI.angan dua insan tersayang. M0ga syurga buat mereka. Al fatihah

Sumber : K0NLlNE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *