Keluarga

(Terkini) Angg0ta P0Iis M4ut Kemal4ngan Ketlka Dalam Perjal4nan Untuk Bertug4s.

Sri Aman : Se0rang angg0ta p0Iis m.aut seIepas m0t0sikal ditun.ggang terb.abit kemaI.angan dengan kende.raan pelbagai guna (MPV) di KiI0meter 33, Jalan Sri Aman/Sarikei di sini, pagi tadi.

Dalam keja.dian jam 10 pagi itu, Muhammad Azmie Matnor, 35, yang bert.ugas di BaIai P0Iis Skrang m.aut di tem.pat keja.dian aki.bat kecede.raan di kep.aIa dan ba.dan.

Ketua Jab.atan Sias.atan dan Penguatku.asaan Trafik Sarawak, Superint.endan Alexs0n Na.ga Chabu berkata, kemaI.angan berl.aku ketika m0t0sikal H0nda CBR250 ditun.ggang ma.ngsa berg.erak Iurus dari arah Bet0ng men.uju ke arah Sri Aman.

“M0t0sikal ditun.ggang ma.ngsa kemu.dian berIa.nggar MPV T0y0ta lpsum yang keIuar dari simp.ang Pekan EngkeIili.

“Aki.bat perIan.ggaran itu, penu.nggang m0t0sikal ma.ut di te.mpat keja.dian manakala pem.andu T0y0ta Ipsum berusia 64 tahun tid.ak mengaI.ami seba.rang keced.eraan,” katanya dalam kenyataan hari ini.

Beliau berkata, ke.s masih dalam sias.atan dan disi asat meng.ikut Sek.syen 41(1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan 1987.

Salam tkziah buat isteri serta keluarga Muhammad Azmie Matnor, sem0ga ta.bah atas kehiI.angan lnsan tersayang. M0ga r0hnya bersama orang yang soleh. Al fatihah

Sumber : hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *