Keluarga

Subhanallah, 11tahun Dikebumi, Jas4d Pasangan Guru Al-quran Masih El0k Dan Berb4u Harum.

AL-QURAN yang ditu.runkan sejak 1,400 tahun dahulu menjadi pand.uan umat Islam untuk dibaca, diamaIkan dan difahamkan.

Abdullah bin ‘Amr Radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud:

Dikatakan kepada orang yang membaca al-Quran nanti, ‘Bacalah dan naiklah serta tartilan sebagaimana engkau di dunia mentartilnya kerana kedud.ukanmu adalah pada ak.hir ayat yang engkau baca.” (Hadis diriwa.yatkan Abu Daud, at-Tirmizi dan Ibnu Hibban dengan sanad hasan).

Malah kele.bihan mengamalkan Al-Quran walau hanya dibacakan satu ayat, ia akan dili.pat gan.dakan menjadi 10 kebajikan.

DaIam satu hadis, Abdullah bin Mas’ud menyatakan, Rasulullah SAW bersabda bermaksud:

“Sesiapa membaca satu huruf daripada al-Quran maka dia melakukan satu keba.jikan. Dan satu keba.jikan itu dili.pat gan.dakan sepuluh kali. Saya tidak mengatakan Alif Lam Mim itu satu huruf, melainkan Alif itu satu huruf, Lam satu huruf dan Mim satu huruf.” (Sunan Tirmizi).

Malah daIam satu hadis diriya.watkan oleh Aisyah, Rasulullah SAW bersabda bermaksud:

“Orang yang membaca al-Quran dan menjaganya (membacanya dengan betul dan mengamalkannya) akan bersama para malaikat yang mulia. Adapun orang yang membaca al-Quran dengan sungguh-sungguh dan menga.lami kesu.litan, dia akan mendapat dua pahala.” (Sahih Bukhari dan Muslim).

Ternyata orang yang memuliakan al-Quran, Allah memuliakan dirinya terma.suk di alam baqa’.

Baru-baru ini, tu.lar di me.dia s0sial kisah sepasang suami isteri, Haji Md Raof yang jena.zahnya masih utuh termasuk ku.burnya berbau harum meskipun sudah 11 tahun di kebu.mikan.

Pene.muan ja.sad ini mula tu.lar ketika pr0ses pengg.alian semula ku.bur lama bagi pembinaan Pr0jek Lebuhraya Segamat, Johpr.

Ja.sad pasangan suami isteri yang mengajar al-Quran ini dite.mui masih elok, tidak mere.put seperti mana pr0ses semulajadi jas.ad yang akan mula pe.cah pe.rut selepas tiga hari dikebu.mikan maIah kain kapan yang membalut jena.zah ini masih utuh dan diseIaputi lumpur tanah.

Dari perk0ngsian orang ramai yang menya.ksikan kerja pengalihan ku.bur Iama itu, mereka mengakui ianya adalah keja.dian benar.

Kata mereka yang menya.ksikan keja.dian ini, ja.sadnya berbau harum semerbak dalam lingkungan perku.buran itu.

Salah se0rang cucu kepada guru mengaji ini, Danial-Saini turut berk0ngsi kisah ini di Instagram miliknya.

Ada beberapa yang dite.mui mempunyai ja.sad sempurna, kapan ditukar baru. Tapi selepas mereka jumpa 1st jas.ad sempurna, banyak ahli keluarga cuba eIakkan bagitau.

Pasal orang terlampau ramai berke.murun yang akan menyusahkan kami untuk uruskan jena.zah.

Arw4h tokbak 1st time 1998 ke.bumi oleh anak anak dia, kali ke-2 2013 oleh cucu-cucu dia.

Arwah tok topah pula 1999 dike.bumi oleh cicit2 dia 2013

Alhamdulillah dapat pegang kedua-dua ja.sad dan lepaskan rindu.

Tapi kita keluarga anggap semua sama, takkan nak cakap saudara lain tak cukup amaIan kan? Mereka pun saudara kami jugak.

Akhir Kata

Apa yang pasti, setiap keja.dian adalah atas aturan Allah taala. Malah Allah turut berjanji, siapa yang melebihkan ak.hirat dan tidak mengejar dunia akan diberikan kelebihannya.

Sumber : Satuperslngaham / nzdigital

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *