Keluarga

Suami Menlnggal Dunia Tanpa Semp4t Melihat Anak Yang Bakal Lahir Selepas 10tahun Penantian.

PETALING JAYA : Peme.rgian suami tercinta yang menin.ggaI du.nia pada 5 Januari yang lalu memberi tamp.aran hebat kepada se0rang wanita yang kini berse0rangan membe.sarkan dua orang anaknya sambil mena.ntikan keIa.hiran zu.riat ketiga mereka.

Se0rang pengguna, Laila Aqila, berk0ngsi cerita menge.nai kisah hid.upnya di me.dia s0sial yang terpa.ksa bersendirian setelah kehiIa.ngan pene.man hid.up buat seIama-Iamanya.

“Papa (suami) pe.rgi buat seIamanya, ting.gaIkan mama (Laila) bersama zu.riat yang ba.kal Iahir bulan tiga nanti.

“Ini merup.akan penan.tian kita selama 10 tahun,” katanya.

Lebih menye.dihkan, apabila arw4h suaminya, Mohd Ikram Bakri sangat ter.uja setelah menget.ahui jantina anak ketiga mereka se0rang lelaki ketika menda.patkan peme.riksaan kandu.ngan.

Namun maIa.ngnya, anak yang ba.kal diIa.hirkan itu tidak dapat berte.mu bapanya.

“Papa seron0k sangat apabila tahu jan.tina anak se0rang lelaki, tapi papa tak dapat jumpa anak kita nanti,” ujarnya.

Katanya, hid.upnya kini sun.yi dan sangat terke.san dengan apa yang berl.aku dan merasa se.dih diseb.abkan perlu mene.ruskan hid.up tanpa suami serta anak yang masih dalam kandu.ngan.

Sementara itu, rata-rata 0rang ramai tu.rut bersi.mpati dengan wanita itu dan mend0akan agar dia kuat membe.sarkan anak-anaknya.

“Bersabar ya, Allah tahu awak ku.at, sebab itu dia u.ji awak dan perlu ku.at demi anak-anak, selalu berfi.kiran p0sitif,” kata @lynnluqman.

“Ku.atnya awak, semoga anak yang bakal Ia.hir jadi peng.uat sem.angat awak dan keluarga, Allah u.ji sebab Allah sayang dan awak ma.mpu,” kata @ImahMatali.

Dalam pada itu, ada juga pen.gguna yang pernah mengal.ami situ.asi yang sama diseb.abkan kema.tian suami dan mereka turut memberi kata-kata sem.angat kepada wanita itu di ruangan k0men.

“Semoga tab.ah awak, saya pun baru sahaja suami menin.ggaI diseb.abkan C0vld-19 ketika tengah sa.rat menga.ndung lapan bulan masa itu, sekarang anak dah Ia.hir masuk empat bulan,” kata Naizatul Wahidah.

“Allah, men.gaIir air ma.ta saya, awak kena ku.at, saya pun ibu tun.ggaI dan perlu kuat untuk be.sarkan anak-anak,” kata Lailanadzirah.

Salam tkziah. Moga Puan Laila sentiasa k.uat dan ta.bah. Al fatihah

Sumber : K0NLlNE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *