Hiburan

Set3lah Hamplr 2 Mlnggu Bert4rung Nyaw4 Aklbat C0vld19, Akhlrnya Pelak0n Fetty Dzul ‘Pergi’ Mengh4dap llahi.

Berita peme.rgian Fetty atau nama seben.arnya, Fatimah Abd Rahim disa.mpaikan anaknya dikenali sebagai Ijat kepada peIak0n vet.eran, Isma Alif.

PeIak0n vete.ran Fetty Dzul, 63, meni.nggaI du.nia aki.bat C0vld-19 tahap lima di H0spital SeIayang jam 7.30 pagi, hari ini.

Fetty dimas.ukkan ke Un.it Raw.atan Rapi (lCU) h0spital berken.aan sejak 7 N0vember lalu.

Sem0ga Allah SWT menga.mpuni arw.ah Mamy dan mengu.rniakan Jann.atul Firdaus kepadanya. Aamin!

“Terima kasih di atas semua ing.atan yang ik.hlas dan d0a yang baik-baik terh.adap arw4h Mamy.

“Kami sekel.uarga bagi pih.ak Mamy ingin mem0hon maaf sekiranya arw4h ada sa. Iah siI.ap sepanjang perke.nalan dengan semua. Minta ha.lalkan makan minum dan perb.uatan serta tu.tur kata arw4h Mamy Fetty Dzul. Dia sayang semua 0rang!,” kata anaknya mener.usi mesej kepada Isma Alif.

Kea.daan kesih.atan Allahy4rham semakin mer0s0t sejak malam tadi apabila buah pingg4ng dan pa.ru-pa.runya ga.gaI berf.ungsi.

Keluarganya turut mengad.akan majlis bacaan Yasin malam tadi yang dise.rtai rakan-rakan pen.ggiat seni. Allahy4rhamah begitu la.ris membi.ntangi pelbagai drama dan waj.ahnya sering mengh.iasi ak.hbar dan majalah pada era 1970-an dan 1980-an.

Fetty diken.ali peminat kerana seri.ng ta.mpiI dengan watak jah.at dalam drama dan filem.

Selain pelb.agai drama dan telef.ilem, Fetty turut berIak0n dalam filem B0ss, P0ntianak Bi.dan Gayah dan H4ntu Bung.kus Iawan P0ntianak.

Salam t4kziah buat keluarga. Sem0ga ta.bah dengan kehiI.angan insan tersayang m0ga r0hnya dite.mpatkn bers.ama 0rang s0leh. Al fatihah

Sumber : hm

Dah Baca, Jangan Lupa Like, K0men Dan Share Ya. Terima Kasih!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *