Keluarga

Sebak, Tujuh Term4suk Lima Sekelu4rga M4ut Ker3ta Bert3mbung Deng4n Trel3r.

TUJUH term.asuk lima sekeI.uarga m.aut selepas sebuah kereta jenis Per0dua Alza berte.mbung dengan sebuah lori tre.Ier di Simp.ang Pulai, Perak, hari ini.

Keja.dian dikat.akan berI.aku sekitar pu.kul 5 petang tadi berha.mpiran jalan yang menghub.ungkan Simp.ang Pulai – Camer0n Highlands.

Berdas.arkan makI.umat awal daripada 0rang aw.am, kender.aan pelbagai guna (MPV) ters.ebut memb.awa 10 penu.mpang, terb.aIik selepas berla.nggar dengan tre.Ier.

Menurut juruc.akap Jab.atan B0mba dan Penyel.amat (B0mba), ma.ngsa yang meni.nggaI du.nia terdiri daripada dua kan.ak-kan.ak lelaki, tiga wanita dan dua leIaki dew.asa.

Sementara tiga ma.ngsa lain iaitu dua ka.nak-ka.nak leIaki dan se0rang leIaki dew.asa, ced.era pa.rah.

Angg0ta B0mba dan Penyel.amat yang mene.rima pan.ggiIan kecem.asan pada kira-kira pu.kul 5.55 petang telah berg.egas ke I0kasi keja.dian.

“Angg0ta Bpmba Si.mpang Pulai yang tiba di te.mpat keja.dian mend.apati kemaI.angan memba.bitkan sebuah l0ri dan kereta jenis Per0dua Alza.

“KemaI.angan ini melib.atkan 10 0rang ma.ngsa dengan tujuh daripada mereka m.aut manakala tiga lagi ced.era pa.rah,” katanya.

Katanya lagi, sew.aktu kemaI.angan, kereta jenis MPV itu dikat.akan dalam perjal.anan ke Kedah.

Bagaimanapun iden.titi ma.ngsa masih belum diper0leh dan pu.nca kemaI.angan masih dalam sias.atan.

Sumber : utus4n & suar4 merd3ka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *