Semasa

Sebak, Pelajar K0lej UNlTl Menlnggal Dunia Ketlka Pulang Dari Bercuti.

Jasin : Se0rang pelajar k0lej UNITI menin.ggaI du.nia apabila per0dua Myvi yang dipa.ndu hiIa.ng kaw.aIan dan terba.bas lalu mere.mpuh seba.tang p0k0k dalam keja.dian di Iebuhraya Jasin MenghaIa ke Tangkak.

Ma.ngsa Puteri Nurbarizah Mohd Zaihan,20, disa.hkan menin.ggaI du.nia ditempat keja.dian aki.bat kecede.raan pa.rah dan ma.yat dihantar ke H0spital Jasin untuk tind.akan lanjut.

Lebih memi.Iukan luahan dari ibu tersayang atas peme.rgian anak tercinta und.ang se.bak ramai. Puan Juvita Hamzah dilaman faceb00knya memak.lumkan peme.rgian anak tersayang.

Anak ibu Puteri Nurbarizah Binti Mohd Zaihan Ibu dan ayah serta adik adik tersayang, kami semua sayang sangat, akak pergi dengan tenang diringi dengan senyuman manis, anak yang baik, pulang ke pang. kuan yg Maha Esa, kami rindu semuanye, Sem0ga akak tenang disana, Al-Fatihah Amin.

Jena. zah anaknya diuruskan 0leh UKVJ Melaka dibawah kenda.lian Pengu.rusan Jen.azah Mr Wan Cai 0fficial ini tulis mereka dilaman faceb00knya.

Tahniah UKVJ Melaka kerana memb.antu pengur.usan jen.azah ma.ngsa nah.as jalanraya, Jen.azah Allahy4rhamah Puteri Nurbazirah Binti Mohd Zaihan terus dikebu.mikan sejurus tiba dari Melaka.

Pr0ses pengebu.mian yang dilakukan ditanah perku.buran lslam Felda Buklt Besar Kulai Johor seIesai sekitar jam 02.00 pagi tadi,Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, Jena.zah perempuan berusia 20 tahun ini sebeIum itu telah disemp.urnakan dibilik wakaf Buklt KatiI seIepas ditu.ntut dari Hspital Jasin.

Pengu.rusan mandi dan ka.fan kemudiannya disempu.rnakan 0leh rakan2 unit bilal muslimah UKVJ Melaka, 5 orang rakanĀ² dari unit bilal muslimah memb.antu sepanjang pengu.rusan dilakukan keatas jen.azah.

Anak pertama dari 3 orang adik beradik ini dikatakan menin.ggaI setelah terli.bat dengan na.has jalanraya, Kereta myvi yang dipa.ndu oleh arw4h bersama 3 rakan baiknya hiIa.ng kaw.aIan lalu berpu.sing sebelum terba.bas dan mere.mpuh sebuah p0kok.

Keja.dian na.has yang meni.mpa diri arw.ah dan rakan2 nya itu berl.aku di Iebuhraya Jasin MenghaIa ke Tangkak, Ar.wah dikatakan dalam perjal.anan puIang ke Kulai Joh0r selepas pergi ke P0rt Diks0n bersama rakan2 nya.

Ar.wah yang berada dibahagian tempat duduk pema.ndu menin.ggal dunia ditempat keja.dian kerana menga.lami kecede.raan pa.rah dibahagian kep.aIa,Jen.azah kemu.diannya telah dibawa ke H0spital Jasin 0leh pihak p0Iis bagi tujuan dibe.dah sia.sat.

3 0rang rakan ar.wah pula hanya menga.lami kecede.raan rin.gan dan dihantar ke H0spital Tangkak bagi mendapatkan raw.atan,Permintaan ibu bapa ar.wah untuk mengebu.mikan ja.sad anak kesaya.ngan mereka di Kulai telah ditunaikan.

Rakan2 dari un.it bilal muslimah turut ikut bersama mene.mani jena.zah ar.wah, Sepanjang perjal.anan dari Melaka sehingga tiba di Kulai ar.wah tidak berkese0rangan.

Allah hantar insan2 berhati mulia mengir.ingi perjalanan tera.khir untuk anak muda ini, Terima kasih rakan2 Task F0rce UKVJ Melaka dan un.it bilal muslimah, Kalian memang terbaik, Sem0ga kalian dibe.rikan kesih.atan yang berpanja.ngan,Insha Allah.

Sem0ga Puan Juvita Hamzah suami dan keluarga tab.ah atas pem.ergian anak tersayang dan m0ga rakan rakan ar.wah yang ced.era segera se.mbuh. Al fatihah.

Sumber : Mr Wan Cai 0fficial, Puan Juvita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *