Keluarga

Sebak, Lelaki Dit3mukan Terb4ring Selep4s Selesai Mel4kukan Kerja-kerja Mer4cun Di Sawahnya.

Hid.up dan ma.ti semuanya telah dite.ntukan 0leh Allah SWT. Per.ginya dalam melaks.anakan tanggu.ngjawab sebagai se0rang bapa dan suami yang menc.ari naf.kah kepada ahli keluarga sepertimana yang dik0ngsikan mel.alui laman berita Harlan Metr0 apabila se0rang pesawah menin.ggal du.nia selepas melaks.anakan kerja-kerja mera.cun di sawahnya.

Bagan Serai : Lelaki dite.mukan terba.ring tidak seda.rkan diri, sebelum dis.ahkan meni.nggal di atas bat.as sawah padi miliknya berha.mpiran Tanah Perkub.uran Masjid Tinggi, di sini, hari ini.

Ketua P0lis Daerah Kerian, Superint.endan Mazuki Mat berkata, pih.aknya men.erima lap0ran pada 10.45 pagi, dan men.emui ma.ngsa yang len.gkap berpak.aian berada dalam kead.aan terba.ring berseb.elahan peral.atan menye.mbur ra.cun miliknya.

Menurutnya, ha.sil pemer.iksaan mend.apati tiada seb.arang un.sur jena.yah dike.san pada ma.ngsa.

“Tem.ubual terh.adap se0rang lelaki yang juga rakan ma.ngsa, memakl.umkan ketika keja.dian ma.ngsa baru sele.sai melak.ukan kerja-kerja menye.mbur ra.cun di sawah padi miliknya sebelum melet.akkan t0ng rac.un diatas ba.tas dan ber.ehat.

“Bagaimanapun ma.ngsa dikat.akan seperti tidak berm.aya dan terba.ring tid.ak seda.rkan diri di atas ba.tas.


“Sak.si yang meli.hat keja.dian itu segera menghub.ungi p0lis dan amb.ulans untuk bant.uan kece.masan,” katanya dihubungi hari ini.

Menurutnya, pemb.antu pega.wai perub.atan dari Kli.nik Kesih.atan Kuala Gula tiba di l0kasi keja.dian menges.ahkan ma.ngsa sudah menin.ggal du.nia.

Katanya, isteri man.gsa yang ha.dir ke l0kasi keja.dian turut menges.ahkan suaminya, Mohammad Bin Mohtar, 59, mengh.idapi penya.kit jant.ung dan pernah dir.awat di H0spital Parit Buntar November lalu.

“M.ayat ma.ngsa dihantar ke H0spital Parit Buntar untuk uj.ian sari.ngan C0vI9 dan bed.ah sia.sat,” katanya sambil mena.mbah ke.s diklasifik.asikan sebagai ma.ti men.gejut.

Salam takz.iah buat ahli keluarga arw.ah dan did0akan sem0ga r0h arw.ah dicuc.uri rahmat dan dite.mpatkan dikala.ngan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Al Fatihah (dibaca)

Sumber : hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *