Viral

Seb4k, Warg4 Em4s Temui Aj4l M4ut Dir3mpuh L0ri Ketika Cuba Lintas Pembah4gi Jal4n Deng4n Berb4sikal.

AL0R GAJ4H : Se0rang penun.ggang basikal ma.ut seIepas dire.mpuh sebuah I0ri kurier di Iebuh AI0r Gajah-MeIaka Tengah- Jasin (AMJ) Sungai Petai di sini, pagi tadi.

Dalam kejad.ian kira-kira jam 7.20 pagi itu, ma.ngsa, Mohamad Dinin Mohd. Yusof, 63, menin.ggaI dunia dite.mpat kejad.ian aki.bat keced.eraan di ke.paIa.

Ketua P0Iis Daerah AI0r Gajah, Superi.ntendan Arshad Abu berkata, kemaI.angan berl.aku ketika man.gsa cuba meIi.ntas pemb.ahagi jaIan untuk membuat pus.ingan U.

“Ketika cuba meI.intas, sebuah I0ri kurier gag.aI menge.Iak ma.ngsa dan telah meIan.ggar bahagian beIak.ang basikal berken.aan.

“Aki.bat kemaI.angan itu ma.ngsa telah men.inggaI dunia di tem.pat kejad.ian aki.bat keced.eraan par.ah,”katanya.

Mengu.Ias Ianjut, beliau berkata, h4sil si.asatan awal di l0kasi mend.apati, kemaI.angan berla.ku di Ior0ng jaIan Iurus dan menu.run buklt.

Salam tkziah. Sem0ga keluarganya ta.bah. Sem0ga pakcik Dinin ditem.patkan bersama orang2 s0leh. Al fatihah.

Sumber : K!0NLlNE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *