Semasa

Seb4k, Pas4ngan Su4mi Ist3ri M4ut Kem4langan Manak4la Dua An4knya Ced3ra.

KAJ4NG : Suami isteri meni.nggal dun.ia, manak.ala dua anak mereka ced.era selepas terb.abit dalam kemal.angan di had.apan sebuah pa.sar raya di Lebuhraya Cheras-Kajang di sini, hari ini.

Peng.arah Jab.atan B0mba dan Penyel.amat Malaysia (JBPM) Selang0r, Norazam Khamis berkata, pih.aknya menerima lap0ran berh.ubung kejad.ian itu pada 3.59 petang tadi.

“Seramai enam angg0ta bersama satu jent.era dari Balai B0mba dan Penyel.amat (BBP) Kajang dikej.arkan ke l0kasi, dan mend.apati berl.aku kemal.angan antara van serta sebuah kereta Per0dua Bezza.

“Terd.apat empat indiv.idu di dalam kereta iaitu sepas.ang suami isteri ser.ta dua anak mereka masing-masing berusia tujuh dan 14 tahun,” katanya dalam kenyat.aan, hari ini.

Katanya, angg0ta memb.antu mengel.uarkan suami isteri berken.aan yang dis.ahkan menin.ggal du.nia di l0kasi 0leh pas.ukan perub.atan.

“M.ayat mereka kemud.ian dihantar ke Jab.atan Perub.atan F0ren.sik H0spital Kajang untuk be.dah si4sat.

“Dua anak mereka yang ced.era turut diha.ntar ke h0spital sama untuk raw.atan,” katanya.

Katanya, pemandu van ti.dak ced.era.

Sumber : fb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *