Semasa

S4yu, Semp4t Kirlmkan Adik2 Duit Bel4nja, Ibu Mud4 H4mil M4ut DigiLIs Trel3r.

Ha.mpir setiap hari ada sahaja ber.ita meng.enai nah.as jalan raya yang meng0rbankan ramai rakyat Malaysia. Sebelum ini, kita semua telah dike.jutkan dengan insi.den yang meny.ayat hati melib.atkan peme.rgian se0rang murid sek0lah yang terper0sok di bawah l0ri di Melaka. Kejad.ian itu berl.aku pada hari pertama sek0lah dibuka sejak PKP dikuatk.uasakan.

Wanita ha.mil 7 bulan terk0.rban, kerana ced.era ter.uk di baha.gian kep.ala…

Semalam, satu lagi nah.as berl.aku di Kepala Batas Pulau Pinang yang memb.abitkan se0rang wanita berusia 19 tahun yang sa.rat menga.ndung 7 bulan. Menurut Ketua P0lis Daerah Seberang Perai Utara, Nur Amirah Izzati Ahmad Rohaizat dikat.akan tid.ak mem.atuhi ara.han lampu isy.arat ketika menun.ggang mot0sikal bersend.irian sebelum terk.ena sebuah kereta pac.uan empat r0da. Ak.ibat kejad.ian itu dia terca.mpak ke ten.gah jalan raya sebelum dig.ilis sebuah treler. Dia ga.gal disel.amatkan kerana ced.era ter.uk pada kep.ala.

Sebelum terb.abit dalam na.has…Izzati sempat kirim duit belanja yang tera.khir untuk adik-beradik

Dalam pada itu, se0rang pengguna Faceb00k yang diken.ali sebagai Sue Anna ada mem.uat naik stat.us di Faceb00k mili.knya menya.takan ibu muda ters.ebut sempat mel.akukan tanggu.ngjawab tera.khir dengan member.ikan wang saku kepada adik-beradiknya sebelum terb.abit dalam nah.as. Dia turut mend0akan agar r0h Allayarh.amah dite.mpatkan dalam kalangan 0rang-0rang yang beri.man.

Sumber : P0rtal Sin4r Harlan / Faceb00k Sue Anna Stokis Jsd / CN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *