Semasa

Rem4ja Lelaki Mel4mbung Ke Atas Bumbung Bengkel Kereta Selep4s Dir3mpuh Deng4n Sebuah Kereta.

Kelantan : Se0rang remaja mela.mbung ke bumb.ung bengkel kereta selepas terb.abit dalam kemal.angan di Kampung Pak Bad0l, di sini, hari ini.

Dalam keja.dian 11 pagi itu, ma.ngsa, Wan Mohamad Sabaruddin Wan Zakaria, 19, mela.mbung pada ketin.ggian lebih tiga meter apabila m0t0sikal ditun.ggang berte.mbung sebuah H0nda Civic.

Pemilik ben.gkel, Abdul Sukri Mohamad, 59, berkata, ketika keja.dian dia sedang memb.aiki kereta sebelum terd.engar dent.uman ku.at dan meli.hat sebuah kereta dan m0t0sikal terba.bas di pagar rumahnya.

Katanya, ketika meme.riksa kedua kende.raan itu, penduduk kampung hanya mene.mui pema.ndu kereta namun ti.dak mene.mui penun.ggang m0t0sikal yang ha.ncur.

“Kami mencari-cari pem.andu m0t0sikal di seki.tar kawa.san kemal.angan namun hairan kerana tidak mene.mui ma.ngsa.

“Beberapa minit kemu.dian, barulah ada bunyi 0rang berg.erak atas bumb.ung dan saya menye.dari ma.ngsa kemala.ngan berada atas bumb.ung bengkel saya,” katanya ketika dite.mui di l0kasi kemal.angan, di sini, hari ini.

Katanya, kerana ketin.ggian bum.bung, penduduk menghub.ungi Angk.atan Pertah.anan Aw.am (APM) dan b0mba untuk menur.unkan ma.ngsa.

Sementara itu, Ketua Balai B0mba dan Penyel.amat Bach0k, Penolong Penguasa Bomba Yus Heary Mahmud berkata, pih.aknya mene.rima pan.ggilan berhu.bung keja.dian jam 11.32 pagi.

Katanya, seramai tujuh angg0ta bersama 11 angg0ta daripada age.nsi penyel.amat lain seperti p0lis, APM dan Kemen.terian Kesih.atan Malaysia (KKM) terb.abit dalam tug.as menye.lamat ma.ngsa kemal.angan.

“Kami menga.mbil masa 10 minit menggun.akan tiga un.it tan.gga, satu un.it pengu.sung dan tali pen.gikat untuk menur.unkan ma.ngsa yang terc.edera,” katanya.

Dalam pada itu, Ketua P0lis Daerah Bach0k, Deputi Superint.endan Mohamad Ismail Jamaluddin berkata, kemal.angan berl.aku apabila H0nda Civic dipa.ndu lelaki berusia 36 tahun dari Mel0r cuba mem0t0ng Per0dua Kancil namun berte.mbung m0t0sikal arah bertent.angan.

Menurutnya, keja.dian menyeb.abkan penun.ggang m0t0sikal mela.mbung atas bumb.ung dari jarak lima meter manakala kereta mere.mpuh pagar bengkel.

Katanya, kemal.angan turut memb0ngkar kegi.atan jena.yah apabila p0lis men.emui da.dah jenis her0in seberat tiga gram dan 102 biji pi.l ku.da dalam kereta berken.aan.

“Ramp.asan memb.abitkan nilaian RM3,020 selain pema.ndu kereta dita.han p0lis.

“Uji.an air kencing turut mend.apati ma.ngsa p0sitif methamphet.amine dan mempu.nyai tujuh rek0d jena.yah berka.itan da.dah,” katanya.

Beliau berkata, ke.s disia.sat men.gikut Sek.syen 44(1A)(a) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan 1987 manakala ke.s da.dah disia.sat di bawah Sek.syen 39A(1) Ak.ta Da.dah Berbah.aya 1952 dan Sek.syen 15(1)(a) ADB 1952.

Sumber : hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *