Semasa

Pilu, Lel4ki Dan Wanlta M4ut Dalam Kem4lang4n Yang Melib4tkan Beber4pa Kenderaan. Salam T4kziah Buat Kelu4rga.

KEMAL.ANGAN M.AUT JALAN RAYA DI JALAN KUANTAN SEGA.MAT, SU.SUR MASUK KE JAMBATAN TIMBANG

PEKANĀ  : Ketua Balai dan 6 angg0ta dari Balai B0mba dan Penyel. amat Chini bersama 1 jent. era FRT dan 1 kende. raan util.iti dikej.arkan ke l0kasi kemal.angan melib.atkan 4 buah kender.aan.

Terdapat 1 ma.ngsa lelaki dan 1 wanita meni.nggal du.nia dis.ahkan oleh pihak KKM, 1 lelaki ced.era pa.rah dan 7 ma.ngsa lain ced.era rin.gan.

Pasu.kan B0mba berti.ndak mengel.uarkan ma.ngsa ters.epit dengan menggunakan peral.atan menyel.amat dan diser.ahkan kepada pih.ak p0lis. Ma.ngsa ced.era diser.ahkan kepada pih.ak KKM dan dibawa ke h0spital dengan 2 amb.ulan.

Salam takz.iah diuca.pkan buat seluruh keluarga dan rakan kenalan arw.ah. Sem0ga tab.ah mengh.adapi dug.aan ini. Alfatihah..

Sumber : lnf0 benc4na pah4ng

Dah Baca, Jangan Lupa Like, K0men Dan Share Ya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *