Semasa

Pilu, Kan4k-kan4k Perempuan 11 tahun M4ut Terj4tuh Dari Tingk4t 7 Kuarters.

Putrajaya : Se0rang kanak-kanak perempuan berusia 11 tahun m.aut seIepas terj4tuh dari ting.kat tujuh sebuah kuar.ters penj.awat awam di sini, petang semalam.

Dalam kejad.ian kira-kira jam 6.55 petang di sebuah kuart.ers penj.awat awam di Presint 5 itu, m4ngsa dike.nali sebagai Keisya Nawrah Md Rizal ditem.ukan 0rang aw4m di bawah bang.unan dalam kead.aan terIe.ntang dan ti.dak se.darkan diri.

Hari ini mereka diziar.ahi lPD Putrajaya memberi sema.ngat buat keluarga ini, YDH ACP A. Asmadi Bin Hj. Abdul Aziz (KPD Putrajaya) membuat zi.arah prih.atin terh.adap keluarga arw4h adik Keisya Nawrah Md Rizal.

Semasa zia.rah dilaks.anakan, YDH KPD Putrajaya telah memb.erikan kata-kata sema.ngat kepada keluarga m4ngsa dan akan memb.eri b4ntuan yang sewaj.arnya,T4kziah diuc.apkan kepada keluarga m4ngsa dan sem0ga tab4h mengh4dapi uji.an ini.

Turut hadir, DSP Tan Seng lee (KBSJD), DSP Ana Bin Mohamed (KBPJKK), ASP Azman Johari Bin Rakibi (KPB-P7), dan ASP Lenny Binti Kandawar (KCURB/KK). – lPD Putrajaya.

Ketua P0Iis Daerah Putrajaya, Asisten K0misi0ner A. Asmadi Abdul Aziz berkata, m4ngsa sem.pat diber.ikan raw4tan kecema.san awal di tem.pat kejad.ian oleh pasu.kan peru.batan.

Beliau berkata, m4ngsa kemud.ian dib.awa ke H0spital Putrajaya bagi mend.apatkan raw4tan Ianj.ut namun, disa.hkan meningg4I dunia kira-kira jam 7 malam.

Ke.s diklasif.ikasikan sebagai m.ati meng.ejut, Si.asatan Ian.jut sedang dilak.ukan bagi meng.enal pasti pu.nca kejad.ian.

Sias.atan awal mend.apati, ketika kejad.ian m4ngsa tin.ggaI bersama kakak berumur 14 tahun dan adik Ielaki berumur tujuh tahun di rumah.

Ketika kejad.ian juga ibu bapa m4ngsa yang juga penj.awat aw.am keluar bekerja, katanya ketika dihub.ungi hari ini.

Katanya, si.asatan juga mend.apati, m4ngsa berada di dalam bilik tidur se0rang diri dan sedang belajar manakala, bilik berku.nci dari dalam dengan kead.aan jeri.ji tlngkap tidak berku.nci.

A. Asmadi berkata, sebaik ibu bapa m4ngsa puI.ang ke rumah, m4ngsa dida.pati tiada di dalam bilik dan mend.apati keadaan tingk.ap terbuka sebelum menye.dari 0rang ramai berku.mpuI di bawah bangu.nan.

Ibu bapa m4ngsa kemud.ian berge.gas ke bawah bangu.nan dan mend.apati m4ngsa terb.aring di atas lantai dalam kead.aan kritik4l.

Kami tldak men.emui sebarang u.nsur jen4yah di l0kasi kejad.ian manakala, pemer.iksaan d0ktor mend.apati, m4ngsa pat4h dua beIah si.ku dan kaki kiri dan keceder.aan lain akan diket.ahui seIepas be.dah si.sat, katanya.

Salam t4kziah. Al fatihah.

Sumber : hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *