Jenayah

Pilu, Adik M4ti Ditet4k Oleh Abang Kandung Yang Mengal4mi Kemurung4n.

JELl : Se0rang lelaki m.aut diperc.ayai dite.tak abangnya dengan sebi.lah ped.ang dalam keja.dian di rumah mereka di Kampung Sungai Rual Melayu di sini pagi tadi.

Keja.dian pada pu.kul 1.20 pagi itu berl.aku semasa abangnya yang berusia 30-an yang mengal.ami kemur.ungan diperc.ayai tiba-tiba menye.rang dan mene.tak bahagian belakang le.her ma.ngsa.

Ketua P0lis Daerah Jeli, Deputi Superint.endan Ahmad Arifin, berkata, sias.atan awal mendapati, ma.ngsa yang berusia 30 tahun diperc.ayai sedang mem.asak di dapur di rumah mereka sebelum keja.dian.

“Sus.pek diperc.ayai secara tiba-tiba datang dari arah belakang sebelum terus men.etak adiknya dengan sebi.lah peda.ng.

“Insi.den itu menyeb.abkan ma.ngsa ma.ti di l0kasi keja.dian,” katanya ketika dihubungi K0sm0 hari ini.

Menurut Ahmad, p0lis masih menja.lankan sias.atan lan.jut berhubung k.es itu.

Peny.akit kemur.ungan ti.dak boleh diambil ringan oleh masy.arakat, ia boleh mengak.ibatkan pelbagai mas.alah sehingga kepada kehila.ngan nya.wa.

Salam tak. ziah diucapkan kepada ahli keluarga ma.ngsa, sem0ga ta.bah mengha.dapi dug.aan ini. Al-fatihah

Sumber : K0NLlNE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *