Semasa

Penj4ga St0r Dit3mui Menlnggal Dunia Di Dalam Tand4s Stesen Jan4kuasa TNB Dungun.

SE0RANG penjaga st0r ditem.ukan menin.ggal du.nia di dalam tandas di Stesen Janak.uasa Ele.ktrik Ten.aga Nasi0nal Berhad di Paka, Dungun malam tadi.

Ketua P0lis Daerah Dungun Superint.endan Baharudin Abdullah berkata, kira-kira jam 9 malam ma.ngsa, Abdul Raman Abu Bakar, 57, dili.hat dalam kead.aan tid.ak sed.arkan diri 0leh angg0ta p0lis bantuan Tuan Sharihairul Ami Tuan Hamzah, 37, yang ketika itu sed.ang mencari ma.ngsa.

“Isteri ma.ngsa mengh.ubungi angg0ta p0lis bant.uan yang bek.erja di situ dan mem.inta menc.ari Abdul Raman, setelah ma.ngsa tid.ak pul.ang makan tengah hari dan tid.ak menj.awab pan.ggilan telef0n sehingga habis waktu bekerja pada jam 7 malam.

“Ketika Tuan Sharihairul Ami menc.ari ma.ngsa di tandas dia mend.apati satu daripada pintu tandas terk.unci dan terna.mpak sepasang ka.ki terjulur kel.uar.

“Dia (Tuan Sharihairul Ami) kemu.dian mengh.ubungi pih.ak b0mba untuk mendap.atkan bant.uan,” katanya.

Baharudin berkata, ma.ngsa kemudiannya berjaya dib.awa kel.uar 0leh angg0ta b0mba sebelum disa.hkan menin.ggal du.nia 0leh pega.wai perub.atan dan m.ayat dibawa ke Un.it F0rensik H0spital Dungun untuk pr0ses bed.ah sia.sat.

Katanya, ha.sil sias.atan awal di tempat keja.dian mend.apati tia.da seba.rang un.sur jen.ayah dan k.es diklasifi.kasikan sebagai ma.ti meng.ejut.

Sumber : berlta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *