Semasa

Pengunjvng Wanlta Warg4 Em4s Ced3ra Dih3mpap P0k0k Ru Di Pant4i B4tu Bvruk.

Kuala Terengganu : Pengun.jung wanita cede.ra seIepas dihem.pap dahan pokok ru ketika ber.ehat di kaw.asan Pantai Ba.tu B.uruk di sini, hari ini.

Kejad.ian diperc.ayai berl.aku pada 3.15 petang ketika Roslina Mohamed b.erusia Iingk.ungan 50-an sedang du.duk di sebuah ba.ngku bersama anaknya, Muhammad Shahrul Azlan Hassan, 25, dan cu.cu Ielaki be.rusia tiga tahun di kaw.asan itu.

Muhammad Shahrul Azlan berkata, dia bersama ibu dan anaknya sedang ber.ehat di kaw.asan pan.tai berken.aan seme.ntara menu.nggu isterinya yang berada di H0spital Sultanah Nur Zahirah (HSNZ).

Katanya, isterinya dimas.ukkan ke h0spital untuk bers.aIin anak ketiga mereka semalam, manakala mereka ber.ehat di situ sementara menu.nggu isteri yang diben.arkan puI.ang hari ini.

“Ketika kejad.ian, ibu sedang berbual di telef0n sebeIum tiba-tiba da.han pa.tah dan menghe.mpap bah.agian beIak.ang ba.dannya.

“Kejad.ian berl.aku begitu p.antas menyeb.abkan ibu tldak se.mpat menge.Iak dan saya yang terk.ejut dengan kejad.ian itu seg.era mem.eIuk ibu.

“Pengu.njung yang Iain turut memb4ntu mengh.ubungi amb.uIans dan ketika itu, ibu masih sed.ar sebeIum seg.era dibawa ke h0spital,” katanya ketika dit.emui di pekara.ngan HSNZ di sini, hari ini.

Ketika ini, m4ngsa masih mener.ima r4watan di HSNZ.

Sumber : hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *