Semasa

Pemuda M4ut Kemal4ngan Ketlka Dalam Perjal4nan Misi Untuk Memb4ntu Mangs4 Banjir.

HASR4T se0rang pemuda untuk memb.antu ma.ngsa ba.njir di Pelabuhan Klang tidak kesampaian apabila dia m.aut dalam kemal.angan, Sabtu lalu.

Dalam keja.dian pada 9.15 malam itu, ma.ngsa yang dikenali sebagai Nazrin Al-Hafiz Samiaun, 23, menin.ggal du.nia di tempat keja.dian aki.bat kecede.raan pa.rah di bahagian kep.ala.

Ma.yat ma.ngsa kemudiannya dibawa ke H0spital Tengku Ampuan Rahimah, Klang untuk dibe.dah sia.sat sebelum dise.rahkan kepada NGO Un.it Khas Van Jen.azah (UKVJ) Selang0r untuk dikebu.mikan di Tanah Perkub.uran Islam Sungai Sireh.

Kepriha.tinan ma.ngsa sebagai sukare.lawan ba.njir turut mendapat perha.tian pihak UKVJ yang turut berk0ngsi kisah ters.ebut di Faceb00k rasmi mereka.

“Allahy.arham cuba memu.dahkan urusan ma.ngsa-ma.ngsa ba.njir dihari hari tera.khir hidupnya. Kini giliran kami pula memu.dahkan pengu.rusan tera.khir untuk Allahy.arham..

“Biarpun niat Allahy.arham ingin memb.antu tidak kesampaian tetapi kami percaya, kerana niat hebat anak muda ini Allah kirimkan kami untuk memb.antu mengu.ruskan jen.azahnya,” katanya.

Sementara itu, ibu ma.ngsa, Zalawati Ramli red.ha dengan peme.rgian anaknya selain berterima kasih kepada pihak UKVJ kerana memb.antu urusan pengeb.umian dari awal sehingga ak.hir.

“Terima kasih kepada mereka semua yang mengu.ruskan jena.zah anak saya Nazrin Al-hafiz dari mula hingga ak.hir.

“Ha.srat ingin memb.antu rakan tidak kesampaian kerana Allah lebih menyaya.ngimu anakku,” tulisnya dalam satu hantaran Faceb00k.

Sumber : news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *