Semasa

Pemud4 M4ut Dalam Kemal4ngan M0t0sikal Ters3pit Dibaw4h L0ri Samp4h.

B4LING : Se0rang pemuda m.aut dalam keja.dian kemal.angan memb.abitkan m0t0sik4l dengan sebuah l0ri penga.ngkut sa.mpah, di Jalan Baling-Weng berha.mpiran Sek0lah Kebangsaan Penghulu Abu Bakar hari ini.

Dalam keja.dian 10.30 pagi itu, ma.ngsa, Muhammad Yaakub Abu Bakar, 23, yang menun.ggang m0t0sikal dit.emui m.aut bersama sebuah buku ag.ama dan sena.skah alQuran.

Ketua Balai B0mba dan Penyel.amat Baling, Pen0l0ng Penguasa Mohd Jamil Mat Daud berkata, pih.aknya dengan keku.atan enam angg0ta berg.egas ke l0kasi keja.dian setelah menerima pan.ggilan jam 10.45 pagi dan sebaik tiba di l0kasi, m4ngsa did.apati ters.epit di bawah l0ri berken.aan.

Kead.aan m0t0sikal ma.ngsa yang terli.bat kemal.angan dengan sebuah l0ri pengangkut sa.mpah.

“Angg0ta bert.ugas menggu.nakan beg udara bagi meng4ngkat l0ri dan menyel.amat ma.ngsa. Pi.hak b0mba men.gambil masa selama 15 minit untuk sela.matkan ma.ngsa ters.epit,” katanya.

Beliau berkata, ma.ngsa yang meni.nggaI du.nia di l0kasi keja.dian diser.ahkan kepada pih.ak pplis bagi tind.akan seterusnya.

Sementara itu, ADUN Bayu, Abd Nasir Idris turut memberh.entikan ken.deraan ketika mel.alui kawa.san itu bagi memberi pert0l0ngan dalam perjal.anan dari Kampung Be.cah Sawa ke Peja.bat Pu.sat Khi.dmat Wakil Rakyat DUN Batu di Pekan Baling.

“Bersama ar.wah, kita te.mui sebuah buku agama dan sena.skah al-Quran,” katanya sambil membe.ritahu arw.ah sering mengimar.ahkan surau.

Sumber : Sin4r Harlan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *