Semasa

Pel4jar Tlngkatan Lima M4ut Ketlka Dalam Perjal4nan Pul4ng Ke Rumah Selep4s Menduduki Peperlksaan Percubaan SPM.

KUALA PIL4H : Se0rang pela.jar Tingk.atan Lima yang dalam perjal.anan pula.ng ke rumah selepas mend.uduki peperi.ksaan percu.baan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) menin.ggal du.nia kerana terli.bat dalam kemal.angan di Kil0meter 24 Jalan Seremban-Kuala Pilah, Kampung Gedang di sini pada Selasa.

Dalam keja.dian kira-kira jam 2 petang itu, Shah Iskandar Nor Haszemi, 17, yang belajar di Sek0lah Menengah Kebangsaan Dato Abdul Samad ced.era pa.rah di kep.ala.

Ketua P0lis Daerah Kuala Pilah, Superint.endan Amran Mohd Ghani berkata, ma.ngsa yang menun.ggang m0t0sikal terli.bat kemal.angan dengan sebuah kereta Pr0t0n Wira dari arah Kuala Pilah menghala ke Seremban.

“Ketika keja.dian ma.ngsa dalam perjal.anan pul.ang ke rumah di Kampung Sawah Li.at, namun dari arah bela.kang telah melan.ggar bahagian pintu hadapan Pr0t0n Wira yang bergerak di laluan sama.

“Ketika itu kereta terb.abit sedang membel0k ke kanan jalan untuk masuk ke sim.pang Kampung Ged.ang,” katanya kepada Sin4r Harlan pada Selasa.

Menur.utnya, keja.dian itu menga.kibatkan ma.ngsa ced.era pa.rah di baha.gian kep.ala dan meni.nggal du.nia di te.mpat keja.dian.

Katanya, m.ayat ma.ngsa diha.ntar ke Un.it F0rensik H0spital Tuanku Ampuan Najihah untuk tind.akan la.njut.

“Pemandu Pr0t0n Wira iaitu lelaki berusia 29 tahun ced.era di kep.ala dan diha.ntar ke h0spital sama untuk raw.atan la.njut. K.es disia.sat men.gikut Sek.syen 41(1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan 1987,” katanya.

Sumber : w0wberlta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *