Viral

Netlzen Beng4ng Dengan TIndakan Angg0ta Berunif0rm Memperlekehkan Tuk4ng Cuci Kereta.

Tind.akan se0rang angg0ta berunif0rm dida.kwa se0lah-0lah memperIe.kehkan se0rang leIaki yang sedang mencuci kereta Per0dua Axia miliknya mengu.ndang rasa benga.ng dalam kala.ngan warg.anet.

Se0rang pengguna Iaman Twltter @afis_alias berk0ngsi pap.aran skrin p0sting daripada angg0ta terse.but yang memuat naik satu f0t0 keretanya di gr0up Faceb00k My Axia 0wners Club ( MA0C ) (UN0FFICIAL).

Namun begitu, kepsyen dida.kwa dituIis angg0ta berknaan yang diperc.ayai kakita.ngan di bawah Jab.atan Penj.ara itu membuatkan war.ganet berasa kura.ng senang apabila memb.abitkan ‘ban.duan’.

Berikutan itu, @afis_alias mempers0aIkan eti.ka dan adab angg0ta terb.abit yang dikatakan ‘memb.uta tu.Ii’ apabila berk0ngsi sesuatu perkara di medla s0siaI kerana tidak memi.kirkan imej unif0rm yang diga.yakan.

“Kadang-kadang aku tak faham yang kerja kera.jaan ni. Bahasa di0rang. Hmm. Se.dih teng0k pakai baju punya smart. Tapi 0tak tak berapa,” tulis @afis_alias sehingga diulang kic.au hampir 2,000 kali.

“Ban.duan boleh basuh (kereta), buat apa basuh (kereta) sendiri” – ‘Abam unif0rm’

Bagaimanapun, tidak dapat dipa.stikan sekiranya tuka.ng cuci itu merupakan se0rang ban.duan ataupun angg0ta terse.but membuat gur.auan tersir.at yang turut ku.rang difahami 0leh segelintir warg.anet.

Cuci kereta w4rden pun ban.duan buat ke?

Jika dilihat mene.rusi ruangan k0men lain, rata-rata turut mempers0aIkan kredibi.liti dan kela.yakan angg0ta terb.abit sebagai un.it beruniform sekali gus didak.wa mema.ndang ren.dah terhadap orang lain.

Namun, tiada penje.Iasan Ian.jut daripada angg0ta berkenaan berhu.bung dak.waan dila.kukan 0leh w4rga Twltter itu. Jadi, berin.gatlah sebelum k0ngsi sesuatu. Kalau terIa.mbat, bu.ruk pad.ahnya!

Sumber : Twltter @afis_alias, omm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *