Semasa

Memilukan, Warg4 Emas Wanlta 72 tahun M4ut Dalam Kemal4ngan Ker3ta Mer3mpuh Dua Kenderaan Di Perslmpangan Lampu lsyarat.

K0TA BHARU : Se0rang wanita wa.rga em.as m.aut selepas kereta yang dipa.ndunya terb.abas sebelum mere.mpuh dua buah kende.raan di persimp.angan la.mpu isya.rat Cherang di sini hari ini.

Dalam keja.dian pada pu.kul 1.40 tengah hari itu, ma.ngsa, Rakiah @ Zainun Jusoh, 72, menin.ggal du.nia di l0kasi keja.dian selepas mengal.ami kecede.raan pa.rah pada bahagian da.da.

“Sias.atan mend.apati, kereta jenis Pr0t0n Pers0na yang dipa.ndu wa.rga em.as itu datang

arah yang sama berada di bela.kang kedua-dua buah kende.raan ters.ebut.

Katanya, bagaimanapun, pema.ndu van dan kereta yang dire.mpuh dalam keja.dian itu tid.ak mengal.ami seba.rang kecede.raan.

Tambahnya,ke.s disia.sat men.gikut Sek.syen 41 (1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan 1987.

Salam tak.ziah diuc.apkan buat seluruh keluarga dan rakan kenalan arw.ah. Sem0ga tab.ah mengh.adapi du.gaan ini. Alfatihah..

Sumber : k0sm0

Dah Baca, Jangan Lupa Like, K0men Dan Share Ya. Terima kasih!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *