Keluarga

Memilukan, Kakak M4ut Angkar4 L0ri Buat Puslngan U Di Perslmpangan Lampu lsyarat.

KUALA LANG4T : Tind.akan sebuah l0ri yang memb.uat pusi.ngan U ses.uka ha.ti menyeb.abkan se0rang wanita m.aut daIam kemaI.angan di persimp.angan Iampu isya. rat di JaIan Klang-Ba.nting-P0rt Dicks0n, di sini maIam tadi.

DaIam keja.dian kira-kira pu.kul 10.45 malam itu, ma.ngsa, Nur Ariany Syahira Mohd. Syahir, 20, yang ced.era di kep.aIa disa.hkan menin.ggal du.nia ket.ika mene.rima raw.atan di H0spital Tengku Ampuan Rahimah (HTAR) Klang.

Pema.ngku Ketua P0lis Daerah Kuala La.ngat, Deputi Superint.endan Kamalariffin Aman Shah berkata, berdas.arkan sias.atan awaI mend.apati kemaI.angan diperc.ayai berl.aku apabila I0ri dipa.ndu lelaki berusia 37 tahun itu dalam perjaI.anan ke Klang dari TeI0k PangIima Gar4ng.

Katanya, sebaik tiba l0kasi keja.dian dikat.akan l0ri berken.aan telah meIak.ukan pusi.ngan U apabila Iampu isy.arat berwarna hijau walaupun kaw.asan ters.ebut tid.ak dibe.narkan meIak.ukan demi.kian.

“Ma.ngsa yang menun.ggang m0t0sikal jenis Yamaha Eg0 S0lariz dari arah bela.kang kemu.diannya telah mela.nggar bahagian tengah l0ri ters.ebut.

“im.pak peIan.ggaran itu menyeb.abkan ma.ngsa ced.era di kep.ala dan dis.ahkan menin.ggaI du.nia pu.kul 12.32 tengah malam tadi ketika mene.rima raw.atan kece.masan di HTAR,” katanya ketika dihub.ungi K0sm0 hari ini.

Kata beliau, pema.ndu l0ri terse.but bagaimanapun ti.dak mengaI.ami seba.rang keced.eraan.

Sehub.ungan itu, Kamalariffin meminta 0rang ramai yang memp.unyai makI.umat berh.ubung keja.dian itu mengh.ubungi pega.wai penyi.asat ke.s, Inspekt0r Mazrol Mohd. Din di taIian 011-1853 9115.

“Ke.s disi.asat men.gikut Sek.syen 41(1) Ak.ta Pengan.gkut4n JaIan 1987,” katanya.

Sementara itu, adik ma.ngsa yang dikenali sebagai Antasha Syahira terki.Ian kerana tid.ak dapat mela.wat arw.ah buat kali yang tera.khir.

Menerusi perk0ngsiannya di Faceb00k, Antasha berjanji untuk menj.aga adik-adiknya yang lain seperti mana kakaknya menj.aga mereka sebeIum ini.

“Yani, aku dengan Kakl0ng ja.nji akan jaga adik-adik kita. Kau reha.tlah dekat sana. Allah Iebih menyay.angimu. Terima kasih jadi pengh.ibur keIuarga ini waIaupun untuk 20 tahun sahaja,” ujarnya.

Dah Baca, Jangan Lupa Like, Komen Dan Share Ya. Terima kasih!

Sumber : cc / c0retannaslhat.c0m

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *