Keluarga

Kr0n0l0gi Dan Tlndakan Pant4s Si Ibu Menyel4matkan Anaknya Yang K4ku Di Dalam K0lam.

Anak-anak yang masih ke.cil sememangnya cukup ter.uja jika diberi pel.uang berm.ain air lebih-lebih lagi di kaw.asan rumah. Seperti tre.nd sekarang, ibu bapa yang bi.jak memb.uat swim.ming p00l di rumah dengan membeli k0lam pela.mpung untuk anak-anak berm.ain air di kaw.asan rumah sahaja.

Namun, haru.slah diperh.atikan kerana b0leh sahaja kemal.angan tldak diin.gini berlaku. Hal ters.ebut seperti yang dik0ngsikan 0leh se0rang pengguna Faceb00k dikenali sebagai Abdul Rahim apabila berk0ngsi krpn0l0gi anaknya yang lem.as didalam k0lam pela.mpung itu.

Tind.akan pa.ntas isteri ba.ntu selam.atkan anak
Menur.utnya, mu.jur isterinya ce.pat berti.ndak dengan melak.ukan bant.uan pernaf.asan(CPR) kepada anak mereka yang ket.ika itu sudah ka.ku dan tldak sed.arkan diri.

Se.mpat terk.ena sa.wan ke.tika terima raw.atan
Ber.kat usaha isterinya, anak mereka yang bernama Alita kem.bali mere.ngek dalam kead.aan yang sangat le.mah selepas 5 minit CPR dilak.ukan.

Mereka berg.egas memb.awa Alita ke h0spital dan kead.aannya sta.bil sebelum dise.rang sa.wan pada pu.kul 10 malam. Diseb.abkan perk.ara ters.ebut, d0kt0r telah memi.ndahkan anak kepada Abdul Rahim ke Un.it Raw.atan Ra.pi Pedi.atrik untuk pemerh.atian.

Jadi peng.ajaran buat semua
Syukur, kini Alita telah se.mbuh sepe.nuhnya dan dibe.narkan untuk dib.awa pul.ang. Namun, pen.gguna Faceb00k itu men.gakui bahawa apa yang jadi sangat memberi penga.jaran betapa penti.ngnya CPR ketika keja.dian ters.ebut.

K0lam tu untuk aj.ar anak bere.nang
Bagi menjel.askan fun.gsi sebenar k0lam yang dib.uat di hadapan rumah mereka, Abdul Rahim memakl.umkan yang ia berf.ungsi untuk men.gajar anak-anak ber.enang. Kedua anaknya sudah pandai ber.enang namun Alita masih bel.um habis belajar.

Jadi, berm.ula de.tik itu mereka berp.akat untuk menyi.mpan semula k0lam berken.aan dan mu.ngkin ti.dak akan memas.angnya te.rus.

Perk0ngsian daripada Abdul Rahim itu te.lah mend.apat perh.atian ramai dengan menguc.apkan syu.kur kerana anaknya sel.amat dan kemb.ali si.hat.

Mereka juga menja.dikan apa yang ditulis pen.gguna Faceb00k itu sebagai satu be.ntuk pengaj.aran tent.ang kepenti.ngan CPR serta lebih berh.ati-ha.ti dalam pengaw.asan anak-anak semasa bermain.

Sumber : omm

Apa Pendapat Anda? Dah Baca, Jgn Lupa Komen Dan Share Ya. Terima Kasih

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *