Semasa

Khabar Memilukan, Wartawan Slnar Harian Menlnggal Dunia.

KUALA TERENGGANU : Warta.wan Slnar Harlan, Rubiah Omar, 39, menin.ggal du.nia kerana ketum.buhan dalam kep.ala pada Jumaat.

Rubiah yang bert.ugas di bir0 Terengganu sejak tahun 2009 menghe.mbuskan na.fas tera.khir kira-kira jam 10 pagi di rumahnya di Kampung G0ng Pak Maseh.

Suami Allahya.rham, Ahmad Zamri Sulong, 62, berkata, isterinya dima.sukkan ke H0spital Sultanah Nur Zahirah (HSNZ) pada jam 2 pagi Jumaat selepas tid.ak sed.arkan diri.

“Selepas itu, keadaan arw.ah semakin kri.tikal. Kami bersetuju membawa arw.ah pula.ng pada jam 9.45 pagi sebelum disa.hkan meni.nggal du.nia lima belas minit kemudian.

“Walaupun se.dih dengan kema.tian meng.ejut ini, kami sekeluarga re.da dengan pem.ergian arw.ah,” katanya ketika dite.mui di rumahnya pada Jumaat.

Rubiah mend.erita ketu.mbuhan dalam kep.ala sejak tahun 2016 dan sering mend.apat raw.atan di HSNZ.

Allahy.arham disi.fatkan sebagai insan yang ku.at dalam berju.ang mela.wan peny.akitnya sejak dis.ahkan mengh.idap pen.yakit itu.

Rubiah yang merupakan lulusan Sarjana Sastera (K0munikasi) Universiti Sains Malaysia (USM) mula meny.ertai Slnar Harlan pada tahun 2009 dan bertu.gas di Terengganu.

Sepanjang tempoh 12 tahun berkhi.dmat, Allahy.arham banyak membuat lap0ran berita meng.enai k0muniti, kemasyar.akatan, jen.ayah dan mahk.amah.

Beliau turut menerima pengha.rgaan daripada pelbagai pihak termasuk P0lis Diraja Malaysia (PDRM) dan Jaba.tan B0mba dan Penye.lamat Malaysia (JBPM).

Allahya.rham yang menin.ggalkan dua anak lelaki berusia sembilan dan tujuh tahun disem.adikan di Tan.ah Perkub.uran Islam Kampung Panji Alam selepas s0lat Asar.

Sumber : news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *