Semasa

Khabar Memilukan, Hasr4t Nak Ambil Duit Gaji Tid4k Kes4mpaian, Rem4ja M4ut Dalam Kemal4ngan.

ALpR GAJ4H : Has.rat se0rang remaja untuk menga.mbil gaji bulan.annya di sebuah kiIang di sini ti.dak kesmpaian seIepas dia m.aut dalam kemaI.angan di lampu isy.arat Air Paabas, di sini semalam.

Dalam keja.dian jam 6 petang itu, ma.ngsa, Muhammad Ameerudeen Zulkarnain, 19, yang pa.rah di kep.aIa menin.ggaI du.nia di tempat keja.dian.

Ketua Jab.atan Sias.atan Dan Penguatku.asaan Trafik (JSPT) negeri, Superint.endan Hasan Basri Yahya berkata, ketika keja.dian ma.ngsa yang menu.nggang m0t0sikal jenis Yamaha dalam perjaI.anan dari AIpr Gajah menghala ke Sim.pang Ampat.

“SebeIum keja.dian terd.apat sebuah I0ri membawa mu.atan ayam dari arah sama berh.enti di lampu is.yarat. Apabila lampu bert.ukar hijau, kende.raan be.rat itu mener.uskan perjal.anan.

Bagaimanapun, ma.ngsa yang baru tiba di l0kasi terj.atuh daripada m0t0sikal dan kepa.Ianya terhe.ntak pada tayar bela.kang sebelah kiri I0ri berke.naan,” katanya.

Difah.amkan ma.ngsa merup.akan pekerja k0ntrak di sebuah kil.ang aut0m0tif dan kemaI.angan berl.aku ketika dalam perjala.nan untuk menga.mbil gaji.

Salam tak.ziah buat keluarga arw4h. Sem0ga tab.ah mengh.adapi uji.an ini. M0ga r0hnya ditem.patkn bersama orang2 soleh. Al fatihah

Sumber : K0NLlNE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *