Semasa

Khabar Memilukan, Anak 7tahun M4ut Man4kala Tiga Ced3ra Par4h Dalam Kemal4ngan.

Kesemua mereka dalam perjaI.anan dari Joh0r Bahru ke Pulau Pinang.

Se0rang kan4k-kan4k lelaki berusia tujuh tahun m.aut manakala tiga ced.era pa.rah dalam ins.iden tr4gis yang memb.abitkan empat bera.nak di Kil0meter 308.1 Lebuhraya Uta.ra Sel.atan arah Utara dekat sini, hari ini.

Dalam keja.dian sek.itar 9.18 pagi itu, empat beranak ters.ebut daIam perjal.anan ke Pulau Pinang untuk memb.erikan pengh0rmatan kali tera.khir buat se0rang ahIi keluarga mereka yang meni.nggaI du.nia sebeIum kende.raan mereka terb.abas di I0kasi keja.dian.

Ketua P0Iis Daerah Kampar, Superit.endan Ng Kong Soon berk.ata keja.dian itu berl.aku apabila kende.raan jenis T0y0ta Hilux yang memb.awa empat sekeluarga itu terb.abas lalu mer.agut nya.wa kanak-kanak terb.abit.

“Ma.ngsa, R Parvithiran, 7, yang berasal dari J0h0r dan duduk di baha.gian bel.akang kereta itu m.aut apabila kende.raan mereka terb.abas dan meIa.nggar seba.tang pok0k di ba.hu kiri jalan.

“lns.iden tr4gis itu juga menyeb.abkan pema.ndu pa.tah ka.ki kanan dan penu.mpang had.apan iaitu ayah saudara kanak-kanak ters.ebut mengaI.ami kecede.raan rin.gan.

“Selain itu, sepupu ma.ngsa, yang berusia 18 tahun dan du.duk di bahagian bela.kang kende.raan pac.uan empat r0da itu turut ced.era pa.rah, iaitu pa.tah ka.ki kanan,” ujarnya ketika dihub.ungi Astr0 Aw4ni.

K0ng S00n berkata empat beranak itu diperc.ayai sedang dalam perjal.anan dari J0h0r Bahru sebelum pem.andu kende.raan itu hiI.ang kaw.alan dan terb.abas ke ba.hu jalan sebelah kiri dan meIan.ggar seba.tang pok0k.

“Tiada tangk.apan dilak.ukan dan ke.s disi.asat di bawah Sek.syen 41 Ak.ta Penga.ngkutan Jalan 1987,” katanya lagi.

Angg0ta b0mba berusaha mengel.uarkan ma.ngsa yang ters.epit dalam kemaI.angan.

Dah Baca, Jangan Lupa Like, K0men Dan Share Ya. Terima Kasih!

Sumber : astr0aw4ni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *