Dunia

Khab4r Memilukan, 4 M4ut Manakala 48 Ced3ra Dalam Nah4s Kemal4ngan Bas Bert3mbung Trak Di Madinah.

4 m.aut, 48 ced.era na.has bas di Madinah sepertimana yang dilap0rkan melalui laman berita Berlta Harlan pada 26 N0vember baru ini. Sama-sama kita sedek.ahkan Al Fatihah buat man.gsa yang terk0rban dan did0akan sem0ga cepat se.mbuh dan dipermu.dahkan urusan bagi yang mengal.ami keced.eraan, Syfakallah.


Gambar menunjukkan bas yang terbabit dalam kemal4ngan berdekatan bandar Al-Yutamah, sekitar 90 kilometer dari bandar Madinah. – Foto Bulan Sabit Merah Arab Saudi

RIYADH : Satu kema.langan memb.abitkan sebuah bas dengan trak di Arab Saudi mer.agut nya.wa empat ma.ngsa, menurut pihak berk.uasa hari ini.

Bas terb.abit, yang membawa 45 penu.mpang berte.mbung dengan sebuah trak di lebuh raya Al-Hjirah di wilayah Madinah.

Kemal.angan itu berl.aku berdek.atan bandar Al-Yutamah, sekitar 90 kil0meter dari bandar Madinah, lap0r Arab Ne.ws.

Sesetengah mereka yang mengal.ami kecede.raan dira.wat di tempat keja.dian sebelum diba.wa ke h0spital temp.atan.

0perasi pelbagai wilayah untuk mengur.uskan ins.iden itu memb.abitkan lebih 20 amb.ulans dan un.it jag.aan lanjut dari Madinah, dis0k0ng 0leh lapan un.it dari Makkah dan lagi tiga dari Qassim, menu.rut Khaled Al-Sehali, se0rang jurucakap Pengu.asa Bulan Sa.bit Mer.ah Arab Saudi.

Akhbar Okaz melap0rkan, ambu.lans dihubungi pada jam 11:27 malam semalam tetapi pih.ak berku.asa belum menges.ahkan jam berapa sebenarnya kemal.angan berl.aku.

Laluan sibuk itu, yang menj.alani kerja pemb.aikan lebih dua tahun lalu adalah salah satu hubu.ngan darat utama antara Makkah dengan Madinah.

Jemaah sering mengg.unakan lal.uan itu untuk menzi.arahi Masjidil Ha.ram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah.

Gambar meng.enai keja.dian itu menunj.ukkan bas berwarna me.rah dengan ker0sakan ter.uk pada bah.agian depan kanan dan tepi, cermin depan pula re.muk.

Pada 2019, 35 jemaah m.aut di lebuh raya yang sama berd.ekatan kampung Al-Akhal selepas sebuah bas berte.mbung dengan sebuah kende.raan penga.ngkut.

Penu.mpang bas adalah g0l0ngan ekpat.riat dari Arab Saudi dan adalah warga Asia dan Arab.

Arab Saudi mencat.atkan 12,317 kema.tian diseb.abkan kemal.angan tra.fik pada 2019, menurut angg.aran Pertub.uhan Kesih.atan Sedunia (WH0), lap0r Arab Ne.ws.

Sumber : Bh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *