Semasa

Khab4r Duka, Peg4wai TUDM Menlnggal Duni4 Ketlka Berkursus di Washlngt0n Akib4t Pembulvh Dar4h Pec4h.

Kuala Lumpur : Se0rang peg.awai Tent.era Ud.ara Dir.aja Malaysia (TUDM) Kol0nal Hasn0l Hisham Abu Hassan meni.nggal du.nia di H0spital St J0seph Med.ical Cen.ter Tac0ma, Seattle, Washingt0n, Amerika Syarikat pada Sabtu lalu.

Bah.agian Perhub.ungan Aw.am TUDM dalam kenya.taan malam ini memakl.umkan Allahy.arham Hasnol Hisham, 50, meni.nggal du.nia pada 10.58 malam waktu Seattle, Washingt0n (2.58 petang Ahad waktu Malaysia) selepas tid.ak sed.arkan diri ket.ika mengh.adiri Pr0gram ‘Ai.rman t0 Ai.rman Talks (A2ATs)’ di Camp Mur.ray Seattle, Washingt0n yang bermula pada 14 N0vember lalu hingga Jumaat lalu.

Pada 16 November lalu, Allahy.arham tiba-tiba tid.ak sed.arkan diri dan dikej.arkan ke H0spital St J0seph Med.ical Ce.nter Tac0ma, Seattle, Washingt0n bagi mene.rima raw.atan dan menj.alani pembed.ahan segera ak.ibat ac.ute type 0f a0rtic dissecti0n.

Allahy.arham menghe.mbuskan na.fas tera.khir di H0spital berken.aan dan isteri Allahya.rham, Rohani Tahir turut berada di sisinya ket.ika saat ak.hir beliau, menurut kenyataan itu.

Kenyataan itu mena.mbah, jen.azah Allahya.rham Hasnol Hisham yang merupakan Pen.garah Latih di Mar.kas Tent.era Udara-Bahagian Su.mber Manusia (Latih) akan dikeb.umikan dengan istia.dat pengeb.umian trad.isi ketent.eraan di Tanah Perkub.uran Islam C0vingt0n, Washingt0n esok, 6.30 pagi waktu Malaysia.

Pengur.usan jena.zah Allahy.arham akan dilaks.anakan H0use 0f Mer.cy dan wa.rga muslim Malaysia yang diket.uai Kapten Ayub S Laari yang turut mengim.amkan s0lat jen.azah.

Bagi uru.san pengeb.umian, pih.ak Washingt0n Air Nati0nal Gu.ard melalui Brige.dier Jen Gent Welsh menaw.arkan pengh0rmatan untuk memb.erikan Istia.dat Pengeb.umian Tra.disi Ketent.eraan kepada Allahy.arham dan mengk00rdinasi uru.san pengeb.umian dengan dipa.ntau oleh peg.awai TUDM.

Penas.ihat Pertah.anan Malaysia di Amerika Syarikat Brig.edier Jen Mohd Fadzil Mohd Diah mengk00rdinasi dan berbi.ncang dengan pih.ak Washingt0n Air Nati0nal Gu.ard agar uru.san pengeb.umian dilaksan.akan mengikut tatac.ara yang sesuai dan sewaj.arnya, menurut kenyataan itu.

Pang.lima TUDM Jen.eral Tan Sri Ackbal Abdul Samad dan seluruh war.ga TUDM meraka.mkan pengh.argaan dan terima kasih kepada semua pi.hak yang terb.abit dalam pengur.usan pengeb.umian jen.azah Allahy.arham Hasnol Hisham. Al fatihah.

Sumber : hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *