Jenayah

Ker4na Malu Anak Autlsme Ker4p Membuang Air Mer4ta Temp4t, Ibu Bapa Memukvl Anaknya Sehlngga M4ut.

Se0rang knak-knak autlsme meni.nggaI du.nia selepas dida.kwa dide.ra oleh ibu bapanya dalam satu keja.dian, di sini baru-baru ini.

Kanak-kanak lelaki berusia 11 thun itu dida.kwa sering dipu.kuI bert.ubi-t.ubi oleh ibu bapanya kerana ke.rap memb.uang air di mer.ata te.mpat.

Kead.aan itu mencet.uskan rasa ma.Iu pada lbu bapanya terh.adap jlran mereka.

Menurut juruc.akap p0Iis Musi Banyuasin, pada hari keja.dian, kanak-kanak isti.mewa itu dikatakan memb.uang air be.sar menyeb.abkan lbu bapanya ‘naik h4ntu’ lalu memu.kuInya dengan paip getah.

“Bapa ma.ngsa turut mene.ndang alat kela.min anaknya seba.nyak beberapa kali, manakala lbunya pula mem.ukuI kep.aIa kanak-kanak itu mengg.unakan ga.yung sehingga dia pe.ngsan.

“Pasa.ngan suami lsteri itu hnya memb.iarkan anak mereka pe.ngsan dan kanak-kanak itu hanya dib.awa ke h0spitaI oleh jiran yang menget.ahui keja.dian terse.but,” jelas jurucakap p0Iis.

Selepas tiba di h0spitaI, kanak-kanak itu disa.hkan meni.nggaI du.nia dan ha.siI be.dah sia.sat mend.apati ba.nyak ke.san Ieb.am serta Iu.ka pada tu.buh ma.ngsa.

H0spitaI meIap0rkan perk.ara itu kepada p0Iis dan kedua ibu bapa ma.ngsa dita.han bagi memba.ntu sias.atan.

Sementara itu, ibu bapa ma.ngsa meng.aku memu.kuI anak mereka dan tid.ak menya.ngka ia bera.khir dengan kem.atian.

Sumber : Utus4n

Apa Pendapat Anda? Dah Baca, Jangan Lupa Komen Dan Share Ya. Terima Kasih!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *