Viral

Keg3mbiraan bertuk4r Tr4gedi, An4k Lem4s Dibawa 0mbak.

Kegemblraan sebuah kIuarga menya.mbut hari keIhiran berakhlr trag.edi apabila salah se0rang daripada mereka mnlggaI dunla selepas Imas di Pantai Seaview, Tnjung Gemuk, di sini petang tadi.

Man.gsa, Muhammad Nurmubien Muhammad Miqdam, 6, ditem.ukan angg0ta penye.Iamat dalam jarak 10 meter dari persi.siran pantai tersebut kira-kira pukul 6.40 petang sebIum diberi.kan ban.tuan perna.fasan.

Man.gsa bagaimanapun disa.hkan menin.ggaI dunla di H0spitaI Port Dickson.

Bapa man.gsa, Muhammad Miqdam Bahtiar, 36, berkata, ketika keja.dian dia dan keIuarga baru sahaja mera.ikan sam.butan ulang thun se0rang Iagi anaknya yang berusia tiga tahun.

“Kami sekeluarga sampai pada pukul 3 petang di pantai bagi menya.mbut hari kela.hiran anak saya yang ketiga. Selepas makan, anak-anak saya duduk di tepi pntai untuk berm.ain air dan saya ada berp.esan agar mandi di tepi pa.ntai sahaja.

“Kejad.ian berlaku agak pntas, tidak sampai beberapa minit, saya Iihat anak saya sudah berada di laut. Saya cuba bere.nang untuk menda.patkan anak saya nmun tidak sem.pat kerana 0mbak agak kuat.

“0mbak terlalu kuat dan men0Iak, dan saya juga ham.pir Ie.mas namun sempat berpaut pada batu,” katanya ketika ditemui di H0spital Port Dickson hari ini.

Menurut Muhammad Miqdam, ketika kejad.ian, terdapat 0rang awam yang turut bere.nang untuk menyel.amatkan anaknya.

“Terdapat 0rang awam yang memb.antu namun terp.aksa berp.aut ke tepi batu kerana 0mbak kuat.

“Selepas age.nsi penyel.amat dtang mereka menju.mpai anak saya tera.pung,” katanya.

Dalam pada itu, dia membrltahu, red.ha dengan keja.dian tersebut dan menerlmanya sebagai ketentuan takdlr.

Sumber : K!0NLlNE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *