Semasa

K0ma 5hari Sebelum Menlnggal Dunia Aklbat Kecuaian Pem4ndu Lain.

SEMALAM tu.lar di me.dia s0sial vide0 se0rang lelaki mena.mpar dan menu.mbuk se0rang pema.ndu wanita yang dikat.akan menukar l0r0ng tanpa membe.rikan isya.rat.

Keja.dian yang diperc.ayai berl.aku di Taman Keramat, Kuala Lumpur itu meni.mbulkan pelbagai reaksi netlzen.

Bukan mahu menyeb.elahi sesiapa, tetapi haki.katnya kecuaian pemandu sememangnya satu masa.lah be.sar kerana ia melib.atkan nya.wa dan masa depan 0rang lain.

Adik meni.nggal sebab pem.andu kereta tak bagi signal
Se0rang pengguna Faceb00k terpanggil untuk berk0ngsi kisah yang meni.mpa adik kepada rakannya yang m.aut dalam satu kema.langan jalan raya aki.bat daripada kecuaian orang lain.

Menurut Sharell Eizwan, adik rakannya itu terla.nggar kereta dipa.ndu se0rang wanita yang ga.gal memb.erikan isy.arat ketika keluar dari simpang.

Ma.ngsa dikatakan k0ma selama lima hari sebelum menin.ggal du.nia.

Menerusi perbualan Whats.apps, pemandu wanita yang terli.bat tetap mahu meny.alahkan ma.ngsa kerana mela.nggar keretanya walaupun ketika itu ma.ngsa berada di jalan utama sedangkan wanita berken.aan mahu keluar daripada simpang.

Datang minta maaf, tapi enggan meng.aku sa.lah…
Menurut Sharell Eizwan, ketika keja.dian ma.ngsa sedang dalam perjal.anan untuk menghadiri satu majlis tahlil.

Sepanjang lima hari k0ma di h0spital, pemandu itu datang sekali hanya untuk meminta maaf tetapi en.ggan meng.aku sa.lah.

Bukan nya.wa kita se0rang sahaja yang berada di jalan raya, tana.mkan sifat ihsan dalam diri supaya menjadi pema.ndu yang berhemah agar tiada lagi yang perlu terk0rban dek kerana sikap lalai orang lain.

Sumber : Sharell Eizwan / hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *