Semasa

Jas4d Lelaki Ditemukan 0rang Aw4m Terb4ring Dalam Kend3raan Di Kaw4san Semak.

LIPIS : Kehil.angan se0rang lelaki yang ga.gal dihub.ungi isterinya selama dua hari terja.wab apabila may.atnya ditem.ukan 0rang aw.am dalam kawasan sem.ak Kampung Daling, Padang Tengku, dekat sini pada Khamis lalu.

M.ayat ma.ngsa, Tengku Suhaimi Tengku Yusoff, 54, ditem.ukan terb.aring dalam kende.raan pac.uan empat r0da jenis F0rd Ranger dan tia.da seba.rang ke.san kecede.raan atau kes.an da.rah serta tiada seba.rang senj.ata ditem.ukan dalam kereta atau di kawa.san berha.mpiran.

Tengku Suhaimi merup.akan guru yang bert.ugas di Sek0lah Menengah Kebangsaan (SMK) Gua Musang, Kelantan.

Ketua P0lis Lipis, Superint.enden Azli Mohd. Noor berkata, setelah mene.rima makl.umat 0rang aw.am, angg0ta p0lis dari Balai P0lis Padang Tengku berg.egas ke te.mpat keja.dian dan telah mene.mukan ma.yat se0rang lelaki dalam kende.raan ters.ebut.

Menurut Azli, ketika keja.dian, guru berken.aan dalam perjal.anan dari Kuala Lumpur pulang ke Gua Musang.

rumah lebih dua hari dan ban.yak kali membuat pan.ggilan, tetapi tid.ak dijawab.

“Ha.sil bed.ah sia.sat semalam menges.ahkan guru ters.ebut menin.ggal du.nia aki.bat sera.ngan jant.ung dan sias.atan lanjut ma.sih dijal.ankan,” katanya.

Jelasnya, jen.azah Tengku Suhaimi telah ditu.ntut 0leh isterinya dan dikeb.umikan di Kampung Lebu, Bent0ng semalam.

C0retan Tera.khir pelajar buat peme.rgian arw.ah

Salam takz.iah diuc.apkan buat seluruh keluarga dan rakan kenalan arw.ah. Sem0ga ta.bah mengh.adapi dug.aan ini. Alfatihah..

Sumber : Utus4n , Medi4 s0slal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *