Jenayah

Ibu Pukvl An4k 4tahun Sehlngga M4ti Diseb4bkan Ger4m An4k Buang Alr Bes4r Dalam Seluar.

SUR4BAYA : Apalah peras.aan ibu ini hingga san.ggup berti.ndak luar kaw.alan hanya kerana anaknya tidak seng.aja bua.ng air bes.ar dalam seluar, sehi.ngga meni.nggal du.nia.

Ke.s yang berl.aku di Surabaya itu meli.batkan kanak-kanak berusia empat tahun, did.era 0leh ibu kandu.ngnya yang diken.ali sebagai AS berusia 24 tahun tan.pa rasa kasi.han.

Menurut p0lis, selepas mem.ukul anaknya hingga meni.nggal dunia, sus.pek pa.nik dan pergi ke rumah adik iparnya untuk memakl.umkan ma.ngsa sudah menin.ggal du.nia ak.ibat terj.atuh.

Adik iparnya member.itahu, terd.apat kes.an lu.ka pada bad.an ma.ngsa dan memperca.yai kanak-kanak itu meni.nggal du.nia ak.ibat terj.atuh.

P0lis juga member.itahu, ma.ngsa meni.nggal du.nia ak.ibat pendar.ahan 0tak selepas ibunya mengha.ntukkan kep.alanya ke din.ding.

Ketika dis0al sias.at, sus.pek meng.akui kesal.ahannya dan memakl.umkan dia hil.ang sa.bar dengan anaknya kerana kanak-kanak itu de.gil dan su.kar memah.ami ara.han.

Salam takz.iah diuc.apkan buat seluruh keluarga dan rakan ken.alan arw.ah. Sem0ga ta.bah mengh.adapi dug.aan ini. Alfatihah..

Sumber : Astr0Aw4ni

Dah Baca, Jangan Lupa Like, Komen Dan Share Ya. Terima kasih!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *