Keluarga

Ibu M4ut, Anak Ceder4 Par4h Dalam Kemal4ngan Memb4bitkan 6 Kenderaan Di Perslmpangan Lampu lsyarat.

Muar : Wanita m.aut dalam kemaI.angan memb.abitkan enam kenderaan di persimp.angan lampu isya.rat Jalan Temengg0ng Ahmad dekat sini, hari ini.

Ketua P0Iis Daerah Muar, Asisten K0misi0ner Zaharudin Rasip berkata, dalam keja.dian pada 7.46 pagi itu, ma.ngsa Norain Abu Samah, 41, meni.nggal du.nia di tempat keja.dian aki.bat par.ah pada angg0ta ba.dan.

“Sementara, anak Norain, Nur Nabila Alisha Mohd Zalisham, 19, yang berada di tempat duduk penum.pang hadapan pa.rah, manakala 14 ma.ngsa lain ti.dak menga.lami kecede.raan.

“Sias.atan awal mendapati T0y0ta Hilux yang dipa.ndu Gui Chui, 69, dari arah Parit Jawa menghala ke pu.sat bandar Muar memandu dengan keIa.juan yang tinggi.

“Dia juga ti.dak berh.enti ketika lampu isya.rat me.rah sebelum meIa.nggar kereta Per0dua Myvi yang baru berge.rak selepas lampu hijau,” katanya ketika dihubungi, hari ini.

Katanya, aki.bat kemala.ngan itu Toy0ta Hilux terb.abas dan masuk ke lal.uan berte.ntangan serta meIan.ggar empat lagi kenderaan lain.

“SampeI da.rah dan air kenc.ing pemandu Toy0ta Hilux berke.naan dihantar ke Jaba.tan Ki.mia untuk saringan alk0hol dan da.dah.

“K.es kemu.diannya disia.sat men.gikut Sek.syen 41 (1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan (APJ) 1987,” katanya.

Sementara itu, Jurucakap Pu.sat Gera.kan 0perasi (PGO) Jab.atan B0mba dan Penyel.amat Malaysia (JBPM) Johor berkata, seramai 13 angg0ta b0mba, satu jent.era LFRT, satu jent.era EMRS dan dua un.it RIM daripada Balai B0mba dan Penye.lamat (BBP) Muar ke l0kasi keja.dian selepas mendapat mak.Iumat.

“KemaI.angan memba.bitkan enam kenderaan iaitu Perodua Myvi, Nissan Grand Lavina, Nissan Urvan, Van F0rd Spectr0n dan dua kenderaan pacuan empat r0da Toy0ta Hilux,” katanya.

Terdahulu, awal pagi tadi tu.lar di me.dia sosi4l rakaman vide0 berdurasi 23 saat menu.njukkan sebuah kereta Per0dua Myvi dire.mpuh la.ju Toy0ta Hilux di Persi.mpangan lampu isya.rat di Muar.

Sumber : hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *