Semasa

Huj4n Leb4t Yang Berl4rutan Menyeb4bkan Camer0n HighIands Alami Tan4h Runtvh Dan P0k0k Tumb4ng Lalu Mengh3mpap Ker3ta.

CAMER0N HlGHLANDS: Hujan leb.at yang berl.arutan ha.mpir dua jam sejak jam 11 pagi telah mengak.ibatkan keja.dian tanah run.tuh dan p0k0k tumb.ang di 10 l0kasi di dalam da.erah Camer0n HighIands yang mengh.alang lal.uan kende.raan set.akat jam 7.40 petang tadi.

Di sal.ah satu kaw.asan berh.ampiran Sm0ke H0use H0tel, kej.adian tur.ut menyeb.abkan p0k0k tumb.ang dan mengh.empap sebuah kende.raan SUV dengan empat 0rang penu.mpang lelaki dew.asa.

Menurut kenya.taan p0lis, dua orang ma.ngsa telah dikelu.arkan 0leh 0rang aw.am sebelum keti.baan pas.ukan b0mba ke lok.asi.

Kedua-dua m4ngsa berke.naan ti.dak menga.lami kecede.raan.

Sebuah kende.raan SUV dihe.mpap p0k0k sus.ulan keja.dian tanah ru.ntuh. – Foto ihs.an JBPM & APM

Sementara itu, dua lagi m4ngsa berj.aya dikel.uarkan pleh pas.ukan B0mba dan dibawa ke h0spital Sultanah Hajah Khals0m.

Salah se0rang darip.adanya m4ngsa dilap0rkan menga.lami kecede.raan aki.bat ters.epit di dalam kende.raan.

Dalam satu kenyat.aan me.dia yang dikel.uarkan Jab.atan B0mba dan Penyel.amat Malaysia (JBPM) negeri Pahang, antara l0kasi keja.dian tanah ru.ntuh dan p0k0k tumb.ang itu adalah, berha.mpiran Big Red Strawberry, berh.ampiran Strawberry Park, berh.ampiran Sm0ke H0use H0tel, lal.uan ke B0h Sungai Palas, Lal.uan ke Water Crest, lal.uan ke Rose Valley, Taman MCA Rin.glet, Taman Pelangi, Rin.glet, Batu 20, Jalan Tapah, belakang Pasar Tanah Ra.ta.

Kerja-kerja pemb.ersihan masih berj.alan dan semua jalan ut.ama telah dib.uka kec.uali di Batu 20 Ringlet-Tapah yang ma.sih ditu.tup seme.ntara.

SUMBER : astr0aw4ni

Apa Pendapat Anda? Dah Baca, Jangan Lupa Like, Komen Dan Share Ya. Terima Kasih!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *