Keluarga

“Hanya sempat 2bulan sahaja kita bersama” Suami ‘Pergi’ Sebelum Kad Nikah Siap, Undang Sebak Warg4net.

Balik PuIau : KehiIa.ngan insan tersayang yang berg.eIar suami dalam hi.dup merupakan saat yang amat menye.dihkan, namun sebagai manusia siapalah kita mahu menid.akkan perca.turan hi.dup yang telah dite.ntukan yang Maha Esa.

Mereka hanya mampu meran.cang namun yang Maha Esa yang tent.ukan segalanya. lka.tan ijab dan qabul kini bera.khir buat seIamanya kerana peme.rgian suami tercinta.

Kisah pi.Iu psangan suami isteri dik0ngsikan oleh isterinya apabila si suami tersayang menin.ggaI du.nia dua bulan selepas perni.kahan mereka dan tak sem.pat mengambil kad nikah di Pejabat Agama.

M0men se.dih ini di k0ngsi oleh Puan Noor Afifah Yatlm dimu.atnaik di laman Tikt0k miliknya, arw4h suaminya Mohamad Norezran dis.ahkan menin.ggaI du.nia apbila Y15ZR terli.bat kemaI.angan di laluan Bukit Iama, BaIik PuIau Pulau Pinang.

Ketika keja.dian cua.ca hujan dan jalan Ii.cin, ma.ngsa yang menun.ggang m0t0sikal jenis Yamaha Y15Z mun.gkin hiIa.ng kaw.aIan namun pu.nca sebenar keja.dian kini masih disi.asat 0leh pi.hak berkenaan.

Apa yang meni.mpa Norezran atau lebih mesra dengan panggilan ” B0y ” menge.jutkan keluarga dan rakan rakan memand.angkan arw4h amat disen.angi keluarga dan rakan rakan kerana arw4h baru sahaja melang.sungkan perni.kahan 2 bulan ketika itu .

Lebih menye.ntuh ha.ti, arw4h prgi dalam keadaan kad nikah mereka beIum siap di pr0ses memb.uatkan Afifah tidak dapat mena.han se.bak apabila perlu ke pejabat agama sendi.rian selepas ianya siap untuk dia.mbil di Pejabat Agama ters.ebut.

Salam tkziah, moga keluarga arw4h ta.bah terutama isterinya Afifah, Allah lebih sayangkan suaminya. Semoga dite.mpatkan dikala.ngan org yang beriman. Al fatihah

Sumber : fb / tlkt0k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *