Semasa

Gempar! Penemuan May4t Setelah Banjir Surut Di Shah Alam.

Sejak malam tadi, beberapa perk0ngsian di Iaman s0sial keadaan m4ngsa-m4ngsa yang telah terpera.ngkap disebabkan banjir telah tular di me.dia s0sial.

Pelbagai Iapis usia terka.ndas dalam suasana yang sangat berba.haya kerana air naik menda.dak sehingga terpaksa duduk di atas bumbung untuk menyeIa.matkan diri.

Petang semaIam disesetengah tempat air telah mulai surut dan ada beberapa orang awam nampak satu mayat terda.mpar dipercayai m4ti Iem.as aki.bat ban.jir kilat di Selang0r dan Kuala lumpur pada Sabtu lepas..

Orang awam Bantu Untuk bawak keluar

Orang awam sudah mula berkumpul

Sampai sekarang m.ayat masih tak dapat dikenal pasti inde.ntiti. Pada orang awam yang hila.ng ahli keluarga boleh menghub.ungi pihak berku.asa dengan kadar segera.

Dalam pada itu petang semalam Perdana Menteri Malaysia telah mengumumkan peru.ntukan awal RM100 juta untuk ba.ntu m4ngsa banjir.

Perunt.ukan awal itu adalah bagi membaiki ker0sakan kediaman dan infrastru.ktur aki.bat banjir seIepas beliau meIak.ukan Iaw.atan di beberapa I0kasi.

Beliau berkata, keraj.aan bersetuju memberikan sumba.ngan RM1,000 kepada setiap ketua isi rumah yang terj.ejas aki.bat banjir di seluruh negara.

“Ini adalah peruntukan awal, jika tidak mencuk.upi mungkin kita akan tambah.”
“Jumlah RM1,000 mungkin tidak mencu.kupi untuk membaiki ke.san banjir ini, tetapi sekurang-kurangnya ia memb.antu,” katanya.

SebeIum itu, Perdana Menteri meni.njau 0perasi menye.lamat dan mela.wat Pusat Pemindahan Sementara (PPS) Sekolah Kebangsaan (SK) Johan Setia dan SK Telok Gong di sini

Harap dengan pengumuman dari perdana menteri petang semaIam dapat meyalurkan pada tempat yang betul.

Sumber : news t0day vir4l

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *