Keluarga

G4dis Pengh4ntar Mak4nan M4ut Terlib4t Dalam Kem4langan Ketlka Menc4ri Rez3ki Untuk 0rang Tuanya Di K4mpung.

DUA hari lepas, se0rang gadis bernama Zarra Nuraliza m.aut selepas terl.ibat dalam kemal.angan jalan raya di Cyberjaya.

Difah.amkan, ma.ngsa bek.erja di butik pakaian di sebuah pasaraya Cyberjaya.

Namun, sejak pelaks.anaan PKP 3.0, butik tempat dia bek.erja tidak dapat berop.erasi menyeb.abkan Zarra terpa.ksa mencari rez.eki sebagai pengh.antar makanan F00dpanda.

Gadis yang berasal dari Pok0k Sena, Kedah ini terpa. ksa menin.ggalkan kedua-dua 0rang tuanya di kampung demi menc.ari sesuap rez.eki di ibu k0ta.

Arw.ah yang mengal.ami keceder.aan pa.rah ak.ibat daripada kemal.angan ters.ebut menghe.mbuskan na.fas yang tera.khir ketika mener.ima raw.atan di H0spital Putrajaya.

Apa yang meny.ayat ha.ti, jena.zah Zarra tid.ak dapat diha.ntar pul.ang ke pangk.uan keluarganya dan akan dikebu.mikan di Tanah Perkub.uran Presint 20, PutraJaya.

Dalam suas.ana PKP ini sudah pasti kejad.ian yang meni.mpa arw.ah meru.ntun ha.ti sesiapa sahaja bukan sahaja ahli keluarga malah netiz.en di me.dia s0sial.

Menurut mak Zarra dalam na.da seb.ak, sudah dijanj.ikan pus.ara anaknya di perant.auan dan ja.uh daripada keluarga.

Sem0ga r0h Zarra Nuraliza dicuc.uri rah.mat dan dite.mpatkan dalam kala.ngan 0rang-0rang yang beri.man. Al-Fatihah..

UPDATE: Atas usaha pertub.uhan Am.al Team, jen.azah Adik Zarra akh.irnya dapat diha.ntar di kampung halam.annya di Pok0k Sena, Kedah. Terima kasih kepada semua pih.ak yang memb.antu mengur.uskan jen.azah Allahyarh.amah.

Sumber : fb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *