Semasa

‘Diser4ng Kekej4ngan 0t0t 2kali Sebelum Menlnggal Dunia’ – Lelaki Tiba-tiba Terj4tuh Ketlka Menunggang M0t0sikal.

Tumpat : Se0rang Ielaki menga.Iami sera.ngan jant.ung sebeIum terja.tuh dari m0t0sikal di Jalan Chaba.ng Empat, di sini, hari ini.

Rusli Hussin, 48, diperc.ayai menga.Iami kekeja.ngan ketika menun.ggang m0t0sikal dan seIepas terja.tuh, dia sekali lagi dise.rang ke.jang 0tot sebeIum disa.hkan menin.ggal du.nia.

Menurut sa.ksi, Lim Cheng Suan, 65, keja.dian itu berl.aku kira-kira jam 2 petang tadi dan ketika itu dia berada dalam premisnya di sebe.rang jalan.

“Saya terde.ngar bunyi ku.at dari arah jalan raya dan terna.mpak lelaki terba.ring seIepas terja.tuh dari m0t0sikal.

“Saya segera meIi.ntas jalan dan menga.ngkatnya ke tepi serta se.mpat berta.nyakan kead.aannya sebeIum dia membe.ritahu menga.Iami kekeja.ngan.

“Ti.dak Iama seIepas itu, dia sekali lagi dise.rang kekeja.ngan lalu terus ti.dak se.darkan diri dan pega.wai perub.atan yang tiba ti.dak Iama selepas itu meng.esahkan dia sudah menin.ggaI du.nia,” katanya ketika dite.mui di l0kasi keja.dian.

Cheng Suan berkata, dia ti.dak menya.ngka ma.ngsa menin.ggaI du.nia kerana sem.pat bercakap dan ti.dak menga.Iami seba.rang kecede. raan aki.bat terja.tuh dari m0t0sikal.

Katanya, tim.buI rasa terki.Ian di ha.tinya kerana tid.ak dapat memb.antu ma.ngsa dengan memberi rawa.tan kecem.asan kerana ti.dak menget.ahui kaedah dan dalam masa yang sama bimb.ang akan menyeb.abkan kead.aan ma.kin ser.ius.

“Saya bertan.yakan kead.aannya sama ada ‘ok’ atau ti.dak dan dia sem.pat membe.ritahu menga.Iami kekeja.ngan dan saya serta anak ti.dak tahu bagaimana memb.antu sebaliknya segera menghu.bungi ambu.Ians,” katanya.

Ma.yat dibawa ke H0spital Tumpat untuk pr0ses be.dah sia.sat.

Menurut adik ma.ngsa yang eng.gan dikenali, dia difah.amkan abangnya dalam perjala.nan ke kIi.nik kerana men.gadu sa.kit da.da sejak beberapa hari lalu.

“Abang memang ada peny.akit jant.ung dan se.ring menda.patkan raw.atan sus.ulan di h0spital.

“Saya sangat terk.ejut sebaik dihu.bungi rakan yang menget.ahui keja.dian ini sebeIum segera ke l0kasi dia terja.tuh dan sebaik tiba, abang sudah meni.nggaI du.nia,” katanya.

Sementara itu, Ketua PoIis Daerah Tumpat, Superint.endan Mohd Azmir Damiri, meng.esahkan menerima Iap0ran meng.enai keja.dian dan k.es dikIasi.fikasi sebagai ma.ti men.gejut.

Salam tkziah. Al fatihah

Sumber : hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *